தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search
Home > Tamil Language & Literature > Introduction to Project Madurai > Classified Catalogue of  Project Madurai  Etexts  in Unicode & PDF  > Chronological  Index of  Project Madurai  Etexts  in Unicode & PDF > Chronological Index of  Project Madurai Etexts in TSCII  > Viewing Tamil Fonts at Project Madurai - Guidelines
 

CONTENTS
OF THIS SECTION
Last updated
15/11/07

Introduction to Project Madurai
Viewing Tamil Fonts at Project Madurai - Guidelines

Indices
at
tamilnation.org

Classified Catalogue of eTexts in Unicode & PDF (1-285)
Chronological Index of eTexts in Unicode & PDF (1-285)
Chronological Index of  eTexts in TSCII

Indices at projectmadurai.org

Chronological Index of Texts (1-200)
Alphabetical List in TSCII of PDF Etexts (1-241)
Alphabetical List in Unicode of PDF texts (1-268)
Classified Catalogue of Etexts

Indices at other sites

... at INFITT
... at Digital Library of India

Search Engines

Search selected Project Madurai Unicode Texts at University of Pennsylvania
Tamil Search Engine (TSCII encoding based) to locate Etexts in Project Madurai Archives
 
 


Project Madurai is an open, world-wide initiative
devoted to preparation & free distribution of ETexts of Tamil Literary Works led by Dr.K.Kalyanasundaram in Switzerland and Kumar Mallikarjunan in USA

Chronological Index of  Etexts  - in Unicode & PDF

மதுரை தமிழ் இலக்கியத் திட்டத்தின்கீழ்
வெளியிடப்பட்ட மின்பதிப்புகளின் பட்டியல்

(வெளியீட்டுகாலப்படி அமைக்கப்பட்டது)

 Number

Work

Format
PM001 திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்: tirukkuRaL couplets of tiruvaLLuvar unicode pdf
 

திருக்குறள் - ஒரு அறிமுகம்: Introductory notes on tirukkuRaL

unicode
PM002 ஔவையார் நூல்கள் - ஆத்திச்சூடி, கொன்றைவேந்தன், மூதுரை & நல்வழி: Auvaiyaar -  AtticuTi (109), konRai vEntan (91), nalvazi (40 verses) & mUtuRai (30 verses) unicode pdf
PM003 மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவாசகம்: tiruvAcakam of mAnikka vAcakar - part 1 unicode pdf
  மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவாசகம்: tiruvAcakam of mAnikka vAcakar - part 2 unicode
  மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவாசகம் - ஒரு அறிமுகம்:  tiruvAcakam of mAnikka vAcakar - An Introduction unicode
PM004 திருமந்திரம் - திருமூலர் - முதல் இரண்டாம் தந்திரங்கள் (1- 548):   tirumantiram of tirumUlar - part 1 (verses 1- 548, I & II tantirams) unicode pdf
  திருமந்திரம் - திருமூலர் - ஒரு அறிமுகம்:  tirumantiram of tirumUlar  - An Introduction unicode  
PM005 நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் nAlAyira tivya pirapantam - An Introduction unicode  
  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - பாடல்கள் 1- 473:  nAlAyira tivya pirapantam - (verses 1- 473 ) unicode pdf
  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - பாடல்கள் 474 - 646 - ஸ்ரீ ஆண்டாள் :  nAlAyira tivya pirapantam - (verses 474 -646) unicode pdf
  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - பாடல்கள் 647 - 947:  nAlAyira tivya pirapantam - (verses 647 -947) unicode

 

PM006 நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - பாடல்கள் 948-1447:  nAlAyira tivya pirapantam - (verses 948 -1447) unicode pdf
  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் - பாடல்கள் 1448 - 2031: nAlAyira tivya pirapantam -  (verses 1448 - 2031) unicode pdf
PM007 நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் nAlAyira tivya pirapantam - பாடல்கள் 2032 - 2790: (verses 2032 - 2790) unicode pdf
PM008 நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் nAlAyira tivya pirapantam - பாடல்கள் 2791-3342:  (verses 2791-3342) unicode pdf
  நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் nAlAyira tivya pirapantam - பாடல்கள் 3343 - 4000: (verses 3343 - 4000) unicode
PM009 திருமந்திரம் - திருமூலர் - மூன்றாந் தந்திரம் (549- 883): : tirumantiram of tirumUlar  (549 -883 ) unicode pdf
  திருமந்திரம் - திருமூலர் - நான்காம் தந்திரம் பகுதி 1 (884 - 1154) tirumantiram of  tirumUlar  (884-1154) unicode
  திருமந்திரம் - திருமூலர் - நான்காம் தந்திரம் - பகுதி 2 (1155 - 1418): tirumantiram of tirumUlar  (1155-1418 ) unicode
  திருமந்திரம் - திருமூலர் - ஐந்தாம் தந்திரம் (1419 - 1572): tirumantiram of tirumUlar (1419 - 1572) unicode
  திருமந்திரம் - திருமூலர் - ஆறாம் தந்திரம் (1573 - 1703): tirumantiram of tirumUlar (1573 - 1703) unicode
PM010 திருமந்திரம்- (திருமூலர்)- ஏழாம் தந்திரம் (1704- 2121): tirumantiram of tirumUlar -  (1704-2121 ) unicode pdf
  திருமந்திரம் - (திருமூலர்) - எட்டாம் தந்திரம் (2122-2648): tirumantiram of tirumUlar -   (2122-2648) unicode
  திருமந்திரம் (திருமூலர்)- ஒன்பதாம் தந்திரம் (2649-3047): tirumantiram of tirumUlar -  (2649-3402) unicode
PM011 தண்ணீர் தேசம் 1 - கவிஞர் வைரமுத்து: taNNIr tEcam of kavinjar Vairamuthu (serialized in Ananta vikaTan) part 1 unicode pdf
  தண்ணீர் தேசம் 2 - கவிஞர் வைரமுத்து: taNNIr tEcam of kavinjar Vairamuthu (serialized in Ananta vikaTan) part 2 unicode
PM012

சி. சுப்ரமணிய பாரதி தேசிய கீதங்கள்: cupiramaNiya pAratiyAr pATalkaL - tEciya kItangkaL

unicode pdf
PM013 வேதாந்த தேசிகர் அருளிய தேசிக பிரபந்தம்: tEciya pirapantam of vEtAnta tEcikar unicode pdf
PM014 பகவத் கீதை -  பாரதியாரின் முன்னுரை Bhagavad Gita - Tamil Translation & Commentary by C. Subramania Bharathiyar unicode pdf
PM015 புகழேந்திப் புலவர் இயற்றிய நளவெண்பா: naLaveNpA of pukazEntip pulavar unicode pdf
PM016 patineNkIzkaNakku work- நாலடியார்: nAlaTiyAr - (several authors of Sangam period) unicode pdf
PM017 குறட்பாக்கள் தமிழிலும் கவியோகி மகரிஷி சுத்தானந்த பாரதியாரின் ஆங்கில மொழியாக்கமும்: tirukuRaL couplets in English (by Kaviyogi Suddhanantha Bharathiyar)) unicode pdf
PM018 திருவருட்பா - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) அருளியது - முதல் திருமுறை : tirumuRai 1 verses of tiruvarutpA (of irAmalingka aTikaL) (1-570) unicode pdf 
  திருவருட்பா - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) அருளியது - இரண்டாம் திருமுறை :tirumuRai 2 verses of tiruvarutpA (of irAmalingka aTikaL) (571 -1006) unicode
PM019 திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு - மத்தேயு நற்செய்திகள்: viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil - part I Book of Mathew unicode pdf
  திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு - மார்க் நற்செய்திகள்: viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil - part I  Book of Mark unicode pdf
PM020 நடராசபத்து : naTarAcap pattu (of municAmi mutaliyAr) unicode pdf
 
PM021 cupiramaNiya pAratiyAr - njAnap pATalkaL : ஞானப் பாடல்கள் unicode pdf
  cupiramaNiya pAratiyAr - palvakaip pATalkaL : பல்வகைப் பாடல்கள் unicode
  cupiramaNiya pAratiyAr - cuya caritai : சுயசரிதை unicode
PM022 உலக நீதி -  உலகநாதர்: ulakanIti verses (of ulakanAtar) unicode pdf
PM023 கந்தர் அனுபூதி, கந்தர் அலங்காரம், வேல் - மயில் - சேவல் விருத்தம் (அருணகிரி நாதர் அருளியது): aruNakirinAtar pATalkaL - kantar anupUti, kantar alangkAram & vEl viruttam unicode pdf
PM024 patineNkIzkaNakku work - AcarakkOvai (of peruvAyin muLLiyAr):   பெருவாயின் முள்ளியாரின் ஆசாரக்கோவை (கடைச்சங்க காலத்தை சேர்ந்த பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று) unicode pdf
PM025 patineNkIzkaNakku work -  innA narpatu, iniyavai nArpatu kaLavai nArpatu & mutumozikkAnjci:  பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் - இன்னா நாற்பது (கபிலர்) , இனியவை நாற்பது (பூதஞ்சேந்தனார்) -  களவழி நாற்பது (பொய்கையார்) -  முதுமொழிக் காஞ்சி(மதுரைக் கூடலூர் கிழார்) unicode pdf
PM026 அபிராமி பட்டர் அருளிய அபிராமி அந்தாதி - கவிஞர் கண்ணதாசனின் விளக்கவுரையுடன்: apirAmi antAti & apirAmi amman patikam  (of apirAmi paTTar) unicode pdf
PM027 patineNkIzkaNakku work - aintiNai aimpatu, aintiNai ezupatu tiNaimozi aimpatu: பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் - ஐந்திணை ஐம்பது (மாறன் பொறையனார் ) - ஐந்திணை எழுபது (மூவாதியார் ) - திணை மொழி ஐம்பது (கண்ணன் சேந்தனார்) - இன்னிலை (பொய்கையார்) unicode pdf
PM028 aingkurunUru (eTTuttokai works) எட்டுத்தொகை  நூல்களில் ஒன்றாகிய ஐங்குறு நூறு - கூடலூர் கிழார் அருளியது unicode pdf
PM029 patineNkIzkaNakku work - kAr nArpatu, ElAti cirupanjca mUlam: கார் நாற்பது, ஏலாதி, சிறு பஞ்ச மூலம் unicode pdf
PM030 திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு - யோவான் நற்செய்திகள் - viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil - part II Book of John unicode pdf
   திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு -  லூக்கா நற்செய்திகள் - viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil - part II Book of Luke unicode
PM031 tiruvarutpA akaval, vaTivuTai mANikka mAlai (of irAmalingka aTikaL) திருவருட்பா அகவல் & திருவொற்றியூர் வடிவுடை மாணிக்க மாலை இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) அருளியது unicode pdf
PM032 கலேவலா - பின்லாந்து நாட்டுக் காப்பியம் /தமிழாக்கம் உதயணன் -  Kalevala - Finnish Epic - Tamil Verse version (translated by uthayaNan)  introduction & index unicode pdf
  Kalevala - Finnish Epic - Tamil Verse version part I  - verses 1,2 unicode pdf
  Kalevala - Finnish Epic - Tamil Verse version  part I (verses 3-10) unicode
  Kalevala - Finnish Epic - Tamil Verse version   part II  (verses 11-18) unicode
PM033 Kalevala - Finnish Epic - Tamil Prose version (translated by uthayaNan) part II (verses 19-24)  unicode pdf
  Kalevala - Finnish Epic - Tamil Prose version (translated by uthayaNan) part III (verses 25 -34)  unicode
PM034 caNmuka kavacam of (of pAmpan kumarakurutAca cuvamikaL) & tirucentUr kantar kaliveNpA (of kumarakuruparar) சண்முக கவசம் (பாம்பன் குமரகுருதாச சுவாமிகள் அருளியது) திருச்செந்தூர் கந்தர் கலிவெண்பா ( குமரகுருபரர் அருளியது ) unicode pdf
PM035 cUlAmaNi - part I (one of five minor epics) Introduction -  சூளாமணி (ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களுள் ஒன்று) - அணிந்துரை unicode pdf
  cUlAmaNi - part I (one of five minor epics)  part I - சூளாமணி (ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களுள் ஒன்று) - முதல் பாகம்  unicode
PM036 patineNkIzkaNakku work - pazamozi nAnURu (of mUnRurai aRaiyanAr): பழமொழி நானூறு unicode pdf
PM037 azakin cirippu (of kavinjar pAratitAcan) - அழகின் சிரிப்பு unicode pdf
PM038 patiRRuppattu (eTTuttokai works) - எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றாகிய பதிற்றுப்பத்து unicode pdf
PM039  திருத்தூதர் பணி (அப்போஸ்தலர் பணி)  - viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil - Part III /Acts unicode pdf
PM040 மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - maturaic cokkanAtar tamiz viTu tUtu unicode pdf
PM041 திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு - கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம், கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் - viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil - Part IV/Corinthians-I and II unicode pdf
PM042 திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம், எபேசியருக்கு எழுதிய திருமுகம், கொலோசையருக்கு எழுதிய திருமுகம், தேசலோனிக்கருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம், தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம், பிலமோனுக்கு எழுதிய திருமுகம்
எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகம், திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய முதல் திருமுகம், திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகம் -
viviliyam /Holy Bible New Testament in Tamil part V (Galatians, Ephesians, Colossians, Thessalonians 1 & 2 Philemon, Hebrews, Timothy 1 & 2)
unicode pdf
 
PM043 maturai mInATciyammai piLLait tamiz (of kumarakuruparar) - குமரகுருபரர் அருளிய மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் unicode pdf
PM044 Kalevala - Finnish Epic - Tamil Prose version  (translated by uthayaNan) part III (verses 36-46) unicode pdf
PM045 maturaik kalampakam (of kumarakuruparar) - குமரகுருபரர் அருளிய மதுரைக் கலம்பகம்
unicode pdf
PM046 சிலப்பதிகாரம்புகார்க் காண்டம் - இளங்கோ அடிகள்: cilappatikAram  - puhar kANTam - ilankO aTikaL unicode pdf
PM047 patineNkIzkaNakku work - nAnmaNikkaTikai (of viLampinAkanAr): விளம்பிநாகனாரின் நான்மணிக்கடிகை unicode pdf
PM048 patineNkIzkaNakku work - tirikaTukam (of nallAtanAr): நல்லாதனாரின் திரிகடுகம் unicode pdf
PM049 cupiramaNiya pAratiyAr pATalkaL -  part III (kaNNan pATTu, kuyil pATTu) - சி.சுப்ரமணிய பாரதியார் பாடல்கள் - கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு unicode pdf
PM050 maturApuri ampikaimAlai (of kulacEkara pANTiyan) - குலசேகர பாண்டியன் அருளிய மதுராபுரி அம்பிகை மாலை unicode pdf
PM051 patineNkIzkaNakku work - innilai & kainnilai - பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் - பொய்கையாரின் இன்னிலை, புல்லங்காடனாரின் கைந்நிலை unicode  pdf
PM052 caracuvati antAti, caTakOpar antAti (of kampar) - கம்பர் இயற்றிய சரஸ்வதி அந்தாதி & சடகோபர் அந்தாதி unicode pdf
PM053 mullaip pATTu - Verses and Commentary by Maraimalai atikaLi (pattuppATTu anthology) - முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சியுரை மறைமலை அடிகள் unicode pdf
PM054 tirukkOvaiyAr (tirucciRRampalakkOvaiyAr) of mANikka vAcakar - மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருக்கோவையார் unicode pdf
PM055 yApparungkalakkArikai of amitacAkarar - யாப்பருங்கலக்காரிகை அமிதசாகரர் செய்தது unicode pdf
PM056 patineNkIzkaNakku work - tiNaimAlai 150  of kaNimEtAviyAr: திணைமாலை நூற்றைம்பது unicode pdf
PM057 puRanAnURu (eTTuttokai) - எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றாகிய புறநானூறு unicode pdf
PM058 Ezhaandu Ilakkiya Valarchchi of taLaiyacingkam - ஏழாண்டு இலக்கிய வளர்ச்சி - மு. தளையசிங்கம் unicode pdf
PM059 vivEka cintAmaNi - விவேக சிந்தாமணி
unicode pdf
PM060 kArAnai vizupparaiyan maTal of kaviccakravarti jeyangkoNTAr unicode pdf
 
PM061 pazaya rAmAyaNam - Remnants of lost works - மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள் - பழைய இராமாயணம் unicode pdf
PM062 vaLaiyApati (one of five Tamil Epics) - Remnants of lost works - மறைந்து போன தமிழ் நூல்கள் - ஐம்பெருங் காப்பியங்களுள் நான்காவதான வளையாபதி unicode pdf
PM063 porunar ARRuppaTai  of muTattAmakkaNNiyAr (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM064 cirupANARRuppaTai of iTaikkazi nATTu nallUr nattattanAr (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM065 akangkaLum mukangkaLum  - kavitait tokuppu (by cu. vilvaretinam) unicode pdf
PM066 aziyA nizalkaL: oru kavitait tokuppu (by M.A. Nuhman) unicode pdf
PM067 tirumurukARRuppaTai of maturaik kaNakkAyanAr makanAr nakkiirar  (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM068 irupA irupatu (aruNanti civAcAriyAr) & uNmai viLakkam (manavAcakang kaTantAr) - caiva cittAnta castirangkaL unicode pdf
PM069 perumpANARRuppaTai of kaTiyalUr uruttirangkaNNanAr  (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM070 neTunalvATai of maturaik kaNakkAyanAr makanAr nakkiirar (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM071 maturaikkAnjci of mangkuTi marutanAr ( pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM072 Namakkal kavinjar V. Ramalingam Pillai Songs - part I unicode pdf
PM073 kurinchippAttu of kapilar ( pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM074 cittar pATalkaL - Series I - meynjAnap pulampal of pathirakiriyAr unicode pdf
PM075 thiruk kadavUr prapanthankaL of abirAmi pattar unicode pdf
PM076 cittar pATalkaL - Series II unicode pdf
PM077 pattinap pAlai (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM078 malaipaTukaTAm (pattuppATTu anthology) unicode pdf
PM079 Namakkal kavinjar V. Ramalingam Pillai Songs - part II  - (98-180) unicode pdf
PM080 civanjAnapotam of meykaNTa tEvar unicode pdf
 
PM081 tiruvarutpayan of umApati civAccAriyAr unicode pdf
PM082 mOkavAcal - a collection of short stories by ranjcakumAr - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM083 cittar pATalkaL - Series III - paTTinattup piLLaiyAr (aka paTTinattAr) pATalkaL unicode pdf
PM084 tamiziyakkam by pAvEntar pAratitAcan unicode pdf
PM085 Namakkal kavijnar V. Ramalingam Pillai Songs - part III  - (181-251) unicode pdf
PM086 iruNTa viiTu by pAvEntar pAratitAcan unicode pdf
PM087 paripATal and paripATal tiraTTu (Ettuthokai ) unicode pdf
PM088 maraNattul vAzv - collection of 82 poems of 31 authors - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM089 kutumpa viLakku by pAvEntar pAratitAcan unicode pdf
PM090 kAthal ninaivukal by pAvEntar pAratitAcan unicode pdf
PM091 pAjncAli capatam by cuppiramaNiya pAratiyAr unicode pdf
PM092 tiru icaippA verses of 9th tirumuRai (several authors) unicode pdf
PM093 icai amutu by pAvEntar pAratitAcan unicode pdf
PM094 tiruvAcakam - English translation - part I, by Rev. G.U. Pope unicode pdf
PM095 cantirikaiyin katai-short story, by cuppiramaNiya pAratiyAr  (The story stops abruptly in the 9th chapter, since the author passed away before completing the story. Thus this work is one of the last incomplete  work of Bharathiyar. Bharathiyar who passed away in 1921. This work was first published in 1940. A distinctive feature of this work is  extensive usage of the agaraharat Tamil.) unicode pdf
PM096 mukam koL - collection of short verses, by K.P. Aravindan - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM097 ini oru vaikarai, by K.P. Aravindan - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM098 kanavin mIti, by K.P. Aravindan - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM099 kaRRuvazik kirAmam by S. Vilvaratinam - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM100 tolkAppiyam of tolkappiyar part I unicode pdf
  tolkAppiyam of tolkappiyar part II unicode
  tolkAppiyam of tolkappiyar part III unicode
PM101 நேமிநாதம் (ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல்) - nEminAtam (a work on Tamil Grammar) unicode pdf
 
PM103 அழகர் கிள்ளை விடு தூது - பலபட்டை சொக்கநாதப் புலவர் - palapaTTai cokkanAta pulavarin azakar kiLLai viTu tUtu unicode pdf
PM104 பாண்டியன் பரிசு - புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் -  pANTiyan paricu by pavEntar pAratitAcan unicode pdf
PM105 மனோன்மணீயம் - சுந்தரம் பிள்ளை:  maNonmaNIyam, a poetical play by pi. cuntaram piLLai unicode pdf
PM106 திரிகூடராசப்பக் கவிராயரின் திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி, திருக்குற்றால மாலை, திருக்குற்றால ஊடல் - tirukkuRRAlak kuRavanjci, tirukkuRRAla mAlai and tirukkuRRAla UTAl of tirikUTarAcappa kavirAyar unicode pdf
  திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் அருளிய திருக்குற்றாலப்பதிகம், திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - tirukkuRRAlappatikam, tirukkuRumpalAppatikam of tirunjAna campantar unicode
PM107 அறியப்படாதவர்கள் நினைவாக...! - அ. யேசுராசா:   aRiyappaTAtavarkaL ninaivAka by A. Jesurajah - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors unicode pdf
PM108 இளைஞர் இலக்கியம் - புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன்: pavEntar pAratitAcan -  ilainjar ilakkiyam unicode pdf
PM109 திருமலையாண்டவர் குறவஞ்சி tirumalaiANTavar kuRavanjci (author unknown) unicode pdf
PM110 குறுந்தொகை - பல ஆசிரியர்கள்: kuruntokai - Ettuthokai unicode pdf
PM111 சிலப்பதிகாரம் - மதுரைக் காண்டம் - இளங்கோ அடிகள்: cilappatikAram  maturaik kANTam - ilankO aTikaL unicode pdf
  சிலப்பதிகாரம் -  வஞ்சிக் காண்டம் - இளங்கோ அடிகள்: cilappatikAram  - vanjcik kANTam - ilankO aTikaL unicode pdf
PM112 கோதை நாச்சியார் தாலாட்டு - ஆசிரியர் யார் என தெரியவில்லை: kotai nAcciyAr tAlATTu (author not known) unicode pdf
PM113 வட மலை நிகண்டு  தொகுப்பு - ஈஸ்வர பாரதி: vaTamalai nikanTu of Iswara Bharathi unicode pdf
PM114 உண்மை நெறி விளக்கம், போற்றிப் பஃறொடை சீகாழி தத்துவ நாதர் (உமாபதி சிவம்): uNmai neRi viLakkam & pORRip pqRoTai - Umapati Sivam unicode pdf
PM115 வினா வெண்பா, கொடிக்கவி, நெஞ்சு விடு தூது, - சிவப்பிரகாசம் /நூலாசிரியர்: உமாபதி சிவாச்சாரியார்:  vinA veNpA, koTikkavi, nenjcu viTu tUtu & civappirakAcam - Umapathi Sivam unicode pdf
PM116 மூவருலா (விக்கிரம சோழனுலா, குலோத்துங்க சோழனுலா, & இராசராச சோழனுலா /இராசேந்திர சோழனுலா) - கவிச்சக்கரவர்த்தி ஒட்டக்கூத்தர்: mUvarulA  (vikkirama cOzanulA, kulOttungka cOzanulA, irAcarAca cOzanulA) of oTTakkUttar unicode pdf
PM117 இருபதாம் நூற்றாண்டு ஈழத்துத்தமிழ் இலக்கியம் - சி. மௌனகுரு, மௌ. சித்திரலேகா & எம். ஏ. நுஃமான் : Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors:  irupatAm nURRANTu Izattuttamiz ilakkiyam by C. Maunaguru, Mau. Chitralega & M. A. Nuhman unicode pdf
PM118 சூடாமணி நிகண்டு /மூலம் - மண்டல புருடர்:  cUTAmaNi nikaNTu of maNTala puruTar unicode pdf
PM119 பரத சனாபதீயம்: parata cEnApatiyam (author not known) unicode pdf
PM120 சைவ சித்தாந்த நூல்கள் – VI / திருவுந்தியார் - உய்யவந்ததேவ நாயனார்: caiva cittAnta cAstirangkaL VI -tirukkaLiRRuppaTiyAr & tiruvuntiyAr unicode pdf
 
PM121 முத்தொள்ளாயிரம் unicode pdf
PM122 காகம் கலைத்த கனவு - சோலைக்கிளி - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: XIII  kAkam kalaitta kanavu by cOlaikkiLi (U. L. M. Atheek) unicode pdf
PM123 கலிங்கத்துப் பரணி - சயங்கொண்டார்: kalingkattupparaNi of ceyangkoNTAr unicode pdf
PM124 திருவருட்பா - திருமுறை 3  / பாடல்கள் (1959 - 2570) இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்): tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -III (verses 1959 - 2570) unicode pdf
PM125 திருவருட்பா - திருமுறை 4 /பாடல்கள் (2571- 3028) இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்): tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -IV (verses 2571- 3028) unicode pdf
PM126 திருமுறை 11 - பாகம் 1 / பாசுரங்கள் 1-825 - திருஆலவாய் உடையார், காரைக்கால் அம்மையார்,ஐயடிகள் காடவர்கோன், சேரமான் பெருமாள், நக்கீரர், கல்லாடர், கபிலர், பரணர், இளம்பெருமாள் அடிகள், அதிராவடிகள்): 11th tirumuRai of nampi ANTAr nampi tirumurai anthology-part I (825 pAcurams/ works of kAraikkAL ammaiyar, kapilar, nakkiirar and 8 others) unicode pdf
PM127 திருமுறை 11 - பாகம் 2 / பாசுரங்கள் 826-1419 - பட்டினத்துப் பிள்ளையார் & நம்பியாண்டார் நம்பி: 11th tirumuRai of nampi ANTAr nampi tirumurai anthology-part II
(pAcurams 826-1419 of paTTinattup piLLaiyar & nampi ANTAr nampi)
unicode pdf
PM128 திருவருட்பா - திருமுறை 5 (பாடல்கள் 3029-3266) - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்): tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -V (verses 3029-3266) unicode pdf
PM129 பிரபந்தத்திரட்டு - பாகம் 1 (செய்யுள் 1 - 133) - திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை: pirapantat tiraTTu - part I (first 4 pirapantams) of T. Meenakshisundaram Pillai unicode pdf
PM130 திருவருட்பா - திருமுறை 6 முதற் பகுதி / பாடல்கள் (3267 -3871)  இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்): tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI part I (verses 3267 -3871) unicode pdf
PM131 சிறுகதைகள் -I (ஒரு சுமாரான கணவன், பாக்கியம் பிறந்திருக்கிறாள், திரும்புதல் & வந்திட்டியா ராசு) - ரெ. கார்த்திகேசு: 4 Short Stories Collection (in Tamil) of Prof. Re. Karthigesu, Penang, Malaysia unicode pdf
PM132 மஹாபரத சூடாமணி என்னும் பாவ ராக தாள சிங்காராதி அபிநயதர்ப்பண விலாசம் - உமாபதி சிவாசாரியார்: mahAparata cUTAmaNi  -ancient work on Classical Dance (author unknown) unicode pdf
PM133 சைவ சித்தாந்த நூல்கள் – VII /சங்கற்ப நிராகரணம்:  Saiva Siddhantha Sastras-VIII cangkarpa nirAkaraNam by umApati civam unicode pdf
PM134 பாண்டிய, சோழ விசயநகர மன்னர்களின் மெய்க்கீர்த்திகள்: pANTiya, Chola, Vijayanagara mannarkalin meikkIrtikaL From the Caves, Copper Plate Inscriptions of Tamilnadu unicode pdf
PM135 திருவருட்பா / பல்வகைய தனிப்பாடல்கள் - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்)tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL - tanipaTalkaLpalvakaiya tanippATalkaL unicode pdf
  திருவருட்பா - திருமுறை 6 - இரண்டாம் பகுதி /பாடல்கள் (3872 - 4614) - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI part II (verses 3872 - 4614) unicode pdf
PM136 திருவருட்பா - திருமுறை 2- இரண்டாம் பகுதி /பாடல்கள் (1007 - 1543) - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்)  tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -II part II (verses 1007 - 1543) unicode pdf
  திருவருட்பா - திருமுறை 2- மூன்றாம் பகுதி /பாடல்கள் (1544 - 1958) - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்): tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -II part III (verses 1544 - 1958) unicode
PM137 சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - சிவஞான முனிவர் unicode pdf
  நீதி வெண்பா - ஆசிரியர் யார்என தெரியவில்லை unicode pdf
PM138 நால்வர் நான்மணி மாலை - துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் unicode pdf
PM139 வெற்றிவேற்கை - அதிவீரராம பாண்டியர்: tuRaimangkalam civappirakaca munivar- nIti nUlkaL III: veRRivERkai (ativIrarAma paNTitar) & நன்னெறி - துறைமங்கலம் சிவப்பிரகாச முனிவர்: tuRaimangkalam civappirakaca munivar-  nanneRi unicode pdf
PM140 சிறுகதை தொகுப்பு-2 - ரெ. கார்த்திகேசு: 4 Short Stories collection- 2nd set  of Prof. Re. Karthigesu, Penang, Malaysia (innoru taTavai, oTTuppul, nALakku & nallavarAvatum tIyavarAvatum) unicode pdf
PM141 மணிமேகலை - சீத்தலைச்சாத்தனார்: epic maNimEkalai of cIttalaiccAttanAr unicode pdf
PM142 நந்திக் கலம்பகம்: nantikkalampakam (author and date of work not known) unicode pdf
PM143a கலேவலா /உரைநடையில் - தமிழாக்கம்: ஆர். சிவலிங்கம் (உதயணன்): Finnish Epic "Kalevala" in prose form "urainaTaiyil Kalevala" - Introduction unicode  
  கலேவலா /உரைநடையில் - தமிழாக்கம்: ஆர். சிவலிங்கம் (உதயணன்): Finnish Epic "Kalevala" in prose form "urainaTaiyil Kalevala" - Introduction & Chapters 1-20   pdf
PM143b கலேவலா /உரைநடையில் (அத்தியாயம் 1-32) - தமிழாக்கம்: ஆர். சிவலிங்கம் (உதயணன்): Finnish Epic "Kalevala" in prose form "urainaTaiyil Kalevala" (chapters 1-32) unicode  
PM143c கலேவலா /உரைநடையில் (அத்தியாயம் 33-50) - தமிழாக்கம்: ஆர். சிவலிங்கம் (உதயணன்) Finnish Epic "Kalevala" in prose form "urainaTaiyil Kalevala" (chapters 33-50) unicode  
  கலேவலா /உரைநடையில் - தமிழாக்கம்: ஆர். சிவலிங்கம் (உதயணன்): Finnish Epic "Kalevala" in prose form "urainaTaiyil Kalevala" - Chapters 21-50   pdf
PM144 திருச்செந்தூர் கந்தர் கலிவெண்பா & சகலகலாவல்லிமாலை & நீதிநெறி விளக்கம்- ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: Works of kumarakuruparar: tirucentUr kantar kaliveNpA & cakalakalAvalli mAlai &  nIti neRi viLakkam unicode pdf
PM145 தண்டியலங்காரம் - தண்டியாசிரியர்: taNTiyalangkAram of taNTiyAciriyar unicode pdf
PM146 திருவருட்பா - திருமுறை 6- மூன்றாம் பகுதி /பாடல்கள் (4615 - 5063) - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்) :  tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI part 3 (verses 4615 - 5063) unicode pdf
  திருவருட்பா - திருமுறை 6- நான்காம் பகுதி / பாடல்கள் (5064 -5818) - இராமலிங்க அடிகள் (வள்ளலார்):  tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI tirumuRai -VI, part 4 (verses 5064 -5818)  unicode pdf
PM147 நன்னூல் - பவணந்தி முனிவர்: nannUl of pavaNanti munivar unicode pdf
PM148 சிறுகதை தொகுப்பு-3 /காதலினால் அல்ல - ரெ. கார்த்திகேசு: Literary works of Malaysian writer R. Karthigesu - 3 kAtalinAl alla - Tamil novel unicode pdf
PM149 சிந்து இலக்கியம் :/பழனியாண்டவன் காவடிச் சிந்து, கந்தன் மணம்புரி சிந்து, சுப்பிரமணியர் பேரில் சிந்து, சித்தராரூட நொண்டிச் சிந்து & எண்ணெய்ச் சிந்து: cintu ilakkiyam (5)  pazaniyANTavan kAvaTiccintu of muttuk karuppaNNan,
kantan maNampuri cintu by caNmuka tAcan, cuppiramaNiyar cintu (author not known); cittarARUTa noNTic cintu (author not known) & eNNaic cintu (author not known)
unicode pdf
PM150 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 1 - முதல் பகுதி பாடல்கள் (1 - 721) - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்: campantar tEvAram-I, part I (verses 1-721) unicode pdf
PM151 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 1 - இரண்டாம் பகுதி /பாடல்கள் (722 - 1469) - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்: campantar tEvAram-I, part II (verses 722-1469) unicode pdf
PM152  நன்னூல் /யாப்பு, சீருடன் - பவணந்தி முனிவர்: nannUl of pavaNanti munivar - an ancient version keeping the yappu/ciir part intact (Second edition) unicode pdf
PM153 tirukkuRaL - English Translation / திருக்குறள் - ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - ஜி.யூ. போப் unicode pdf
PM154 ஏரெழுபது - திருக்கை வழக்கம் - கம்பர்: Erezupatu and tirukkai vazakkam attributed to Poet Kambar unicode pdf
PM155 எக்காலக் கண்ணி - ஆசிரியர் யார்என தெரியவில்லை: ekkAlak kaNNini a work based on the palm-leaf manuscript held at Oriental Manuscripts Library at Chennai, Tamilnadu unicode pdf
PM156  திருவிவிலியம் - புதிய ஏற்பாடு - VI: யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம், பேதுரு முதல் திருமுகம்,பேதுரு இரண்டாம் திருமுகம், யோவான் முதல் திருமுகம், யோவான் இரண்டாம் திருமுகம், யோவான் மூன்றாம் திருமுகம், யூதா திருமுகம் & திருவெளிப்பாடு: Part 6 - Books of Jacob, Peter-1 & 2, John -1-3 , Jude & Revelations unicode pdf
PM157 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 2 முதல் பகுதி /பாடல்கள் (1 - 654 ) - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்: campantar tEvAram - part 1, patikams 1- 60 unicode pdf
PM158 இராமாயண வெண்பா - மதுரகவி ஸ்ரீனிவாச அய்யங்கார் -பாகம் 1 முதல் நான்கு காண்டங்கள்:    rAmAyaNa veNpA of maturakavi srinivAca aiyenkAr Part I - first 4 cantos, 1853 verses unicode pdf
  இராமாயண வெண்பா - மதுரகவி ஸ்ரீனிவாச அய்யங்கார் -  பாகம் 2
காண்டங்கள் 5 & 6: 
 rAmAyaNa veNpA of maturakavi srinivAca aiyenkAr  Part II - cantos 5 and 6, 2061 verses
unicode pdf
PM159  எதிர்பாராத முத்தம் - புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன்: paVentar pAratitAcan - etirpArAta muttam unicode pdf
PM160 மாலை ஐந்து (கயற்கண்ணி மாலை,களக்காட்டுச் சத்தியவாசகர் இரட்டைமணி மாலை, திருக்காளத்தி இட்டகாமிய மாலை, பழனி இரட்டைமணி மாலை & மகரநெடுங் குழைக்காதர் பாமாலை) : mAlai aintu, a collection of five pirapantam type works of mAlai genre, compiled and published by late U.Ve. CaminAta aiyar unicode pdf
PM161 பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் - பாட்டுக்கோட்டை பாடல்கள்: paTTukkOTTai kalyANacuntaranAr's pATTukkOTTai songs unicode pdf
PM162 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 2 இரண்டாம் பகுதி / பாடல்கள் (655 - 1331 ) - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்: campantar tEvAram - part 2, patikams 61- 122 unicode pdf
PM163 சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - குமரகுருபரர்: Works of Kumarakuruparar - citampara mummaNik kOvai unicode pdf
PM164  திருவாரூர் நான்மணி மாலை - குமரகுருபரர்: Works of Kumarakuruparar - tiruvArUr nAnmaNimAlai unicode pdf
PM165 கவிதைகள் - முதற் தொகுதி (75 கவிதைகள்) - புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்: pavEntar pAratitAcan - puratcik kavitaikaL mutaRt tokuti unicode pdf
PM166 கவிதைகள் - இரண்டாம் தொகுதி (66 கவிதைகள்) - புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்: pavEntar pAratitAcan - puratcik kavitaikaL iraNTAm tokuti unicode pdf
  கவிதைகள் - மூன்றாம் தொகுதி - புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன்: pavEntar pAratitAcan -  puratcik kavitaikaL mUnRAm tokuti unicode pdf
PM167 சீறாப்புராணம் /காண்டம் 1 (விலாதத்துக் காண்டம்) /படலங்கள் 1-9 / பாடல்கள் (1- 596) - உமறுப் புலவர்: ciRAppurANam of umaRup pulavar - Canto 1 part 1 (verses 1-596) unicode pdf
PM168 சீறாப்புராணம் /காண்டம் 1 (விலாதத்துக் காண்டம்) /படலங்கள் 10- 24 / பாடல்கள் (597-1240) - உமறுப் புலவர்: ciRAppurANam of umaRup pulavar - Canto 1 part 2 (verses 597-1240) unicode pdf
PM169 பொன்னியின் செல்வன் நூலடக்கம் - அமரர் கல்கி unicode pdf
  பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 1 - புது வெள்ளம் - அமரர் கல்கி unicode pdf1
pdf2
  பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 2 - சுழற்காற்று - அமரர் கல்கி unicode pdf1
pdf2
  பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 3 - கொலை வாள் - அமரர் கல்கி unicode pdf1
pdf2
  பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 4 - மணிமகுடம் - அமரர் கல்கி unicode pdf1
pdf2
  பொன்னியின் செல்வன் - பாகம் 5  - தியாகச் சிகரம் - அமரர் கல்கி unicode pdf1
pdf2
pdf3
pdf4
  பொன்னியின் செல்வன் முடிவுரை - அமரர் கல்கி unicode pdf
PM170 மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டை மணிமாலை - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: Works of kumarakuruparar - #6: mInAtciyammai iraTTai maNimAlai unicode pdf
  வைத்தீசுவரன் கோவில் முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: Works of kumarakuruparar - #6: muttukumAra cuvAmi piLLaittamiz unicode
PM171 மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: Works of kumarakuruparar - #7: minATciyammai kuRam unicode pdf
PM172 அந்திம காலம் (நாவல்) -பாகம் -1 - ரெ. கார்த்திகேசு: Literary works of Malaysian writer R. Karthigesu Tamil novel - 4 antima kAlama - part 1 unicode pdf
  அந்திம காலம் (நாவல்) - பாகம் 2 -  ரெ. கார்த்திகேசு: Literary works of Malaysian writer R. Karthigesu Tamil novel - 4 antima kAlama - part 2 unicode
PM173 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 3 முதல் பகுதி /பாடல்கள் (1 - 713 ) -திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்: campantar tEvAram - part 2, patikams 1- 66 unicode pdf
PM174 சீறாப்புராணம் /காண்டம் 2 (நுபுவ்வத்துக் காண்டம்) /படலங்கள் 1- 8 / பாடல்கள் (1-698 ) - உமறுப் புலவர்: ciRAppurANam of umaRup pulavar - Canto 2 part 1 (verses 1-698) unicode pdf
PM175 சீறாப்புராணம் /காண்டம் 2 (நுபுவ்வத்துக் காண்டம்) /படலங்கள் 9 -21 / பாடல்கள் (699 - 1104) - உமறுப் புலவர்: ciRAppurANam of umaRup pulavar - Canto 2 part 2 (verses 699-1104) unicode pdf
PM176 தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: Works of kumarakuruparar - #8: tillaic civakAmiyammai iraTTai maNimAlai unicode pdf
PM177 தமிழச்சியின் கத்தி - புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன்: pavEntar pAratitAcan - tamizacciyin katti unicode pdf
PM178 சீறாப்புராணம் /காண்டம் 3 (ஹிஜூறத்துக் காண்டம்) /படலங்கள் 1- 11 / பாடல்கள் (1- 607) - உமறுப் புலவர்: ciRAppurANam of umaRup pulavar - Canto 3 part I (verses 1-607) unicode pdf
PM179 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 3 இரண்டாம் பகுதி பாடல்கள் ( 714- 1347 ) & பிற்சேர்க்கை பாடல்கள் (1 - 33) - திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள்: campantar tEvAram - thirumurai 3,  part 2, patikams 714-1347 & later additions 1-33 unicode pdf
PM180  திருப்புகழ் / பாகம்-1, பாடல்கள் ( 1 - 330 ) - அருணகிரிநாதர்: aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part I (verses 1 - 330 )  unicode pdf
PM181 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 4 முதற் பகுதி /பாடல்கள் ( 1 - 487 ) - திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்: tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 4 part 1, (verses (1 - 487 ) unicode pdf
PM182 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 4 இரண்டாம் பகுதி பாடல்கள் (488 - 1070) - திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்: campantar tEvAram - part 2, patikams 51- 114 unicode pdf
PM183 திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது - கோவை செட்டிபாளையம் மகாவித்துவான் குட்டியப்ப கவுண்டர்: kOvai ceTTipALaiyam makAvittuvAn kuTTiyappa kavuNTar iyaRRiya - tirupErUrp paTTIcar kaNNATi viTutUtu unicode pdf
PM184 பிரபந்தத்திரட்டு - பாகம் 2 (செய்யுள் 134-256) - மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை: tiricirapuram mInATcicuntaram piLLai's pirapantat tirattu - part 2 tiruvAnaikkA akilANTanAyaki piLLaittamiz unicode pdf
PM185 ஒரு கிராமத்துப் பெண்ணின் தலைப் பிரசவம் - தொகுப்பு - இரா.முருகன்: oru kirAmaththup peNNin thalaip piracavam by Ira. Murugan unicode pdf
PM186 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 5 முதற் பகுதி பாடல்கள் ( 1 - 509 ) - திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்:  tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 5 part 1 verses (1 - 509) unicode pdf
PM187 திருப்புகழ் / பாகம்-2, பாடல்கள் (331-670) - அருணகிரிநாதர்:  aruNakirinAtar aruLiya "tiruppukaz" part 2 (verses 331-670) unicode pdf
PM188 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 5 இரண்டாம் பகுதி /பாடல்கள் ( 510 -1016 ) - திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்: tirunAvukkaracar tEvAram - tirumuRai 5 part 2 verses (510 - 1016 ) unicode pdf
PM189 திருப்புகழ் / பாகம்-3, பாடல்கள் (671- 1000) - அருணகிரிநாதர்: aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part 3, verses 671 - 1000 unicode pdf
PM190 பிரபந்தத்திரட்டு - பாகம் 3 (செய்யுள் 722-834) - மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை: tiricirapuram mInATcicuntaram piLLai's pirapantat tirattu - part 3 cEkkizAr piLLaittamiz unicode pdf
PM191 திருப்புகழ் / பாகம்-4, பாடல்கள் ( 1001- 1326 ) - அருணகிரிநாதர்:  aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part 4, verses 1001 - 1326 unicode pdf
PM192 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 6 முதற் பகுதி /பாடல்கள் ( 1 - 508 ) -திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்: tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 6 part 1 (verses 1 - 508 ) unicode pdf
PM193 சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் -1 பூகம்பம் (அத்தியாயங்கள் 1-47) - கல்கி unicode pdf
PM194 சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் -2 காஞ்சி முற்றுகை (அத்தியாயங்கள் 1-55) - கல்கி unicode pdf
PM195 சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் -3 பிக்ஷுவின் காதல் - கல்கி unicode pdf
PM196 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 6 இரண்டாம் பகுதி பாடல்கள் (509 - 981)- திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்: tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 6 part 2 (verses (509-981 ) unicode pdf
PM197 காசிக் கலம்பகம் - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: Works of kumarakuruparar  kAcik kalampakam unicode pdf
  சிதம்பரச் செய்யுட்கோவை - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: : Works of kumarakuruparar - citampara mummaNikkOvai unicode
  பண்டார மும்மணிக்கோவை - ஸ்ரீகுமரகுருபர சுவாமிகள்: : Works of kumarakuruparar - paNTAra mummanikkOva unicode
PM198 ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 1 - ஜெயகாந்தன்:  Short Story Collections of Jeyakantan - part 1 (uka canti, illAtatu etu, eraNTu kuzantaikaL, nAn irukkiREn, pommai, tEvan varuvArA?, tuRavu, pU utirum, kuRaip piRavi & yantiram) unicode pdf
PM199 ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 2 - ஜெயகாந்தன்: Short Story Collections of Jeyakantan - part 2 (TraTil, piNakku, nantavanattil Or ANTi, nI innA sAr colRE, putiya vArpukaL, cuyataricanam, akkirahArattup pUnai, akkinip piravEcam, putu ceruppu kaTikkum, nAn enna ceyyaTTum collungkO? pdf
PM200 திருவண்ணாமலை ஸ்ரீஈசான்ய ஞான தேசிகர் மீது நெஞ்சு விடுதூது: nenjcu viTutUtU on tiruvaNNAmali sri  IcAnyanjAna tEcikar (author not known/early 20th C) unicode pdf
PM201 சிவகாமியின் சபதம் /பாகம் -4 சிதைந்த கனவு /அத்தியாயங்கள் 1-50 - கல்கி:  - kalkiyin civakAmiyin capatam - Part-3 citainta kanavu (chapters 1- 50) unicode pdf
PM202 கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பர் - ரா. இராகவையங்கார்:  kaviccakravarti kampar by R. Raghava Iyengar unicode pdf
PM203 சீறாப்புராணம் /காண்டம் 3 (ஹிஜூறத்துக் காண்டம்) /படலங்கள் 12-25 / பாடல்கள் (608-1403) - உமறுப் புலவர்: ciRAppurANam of umaRup pulavar - canto 3 - hijURattuk kANTam part 2 (verses 608-1403) unicode pdf
PM204 ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் - தொகுப்பு - 3 - ஜெயகாந்தன்:  Short Story Collections of Jeyakantan - Part 3 - 11 Short Stories - kurupITam, TIkkaTaic cAmiyArum TrAcTor cAmiyArum nikki, oru vITu pUTTik kiTakkiratu, nAn jannalarukE uTkArntirukkirEn, kurukkaL Attup paiyan, mun nilavum pin paniyum, muRRukai, cumaitAngki, naTaipAtaiyil gnAnapatEcam & oru paktar unicode pdf
PM205 அலை ஒசை /பாகம் 1 - பூகம்பம் / அத்தியாயங்கள் 1-34 - கல்கி: kalkiyin alai Ocai - part-1 pUkampam (chapters 1- 34) unicode pdf
PM206 அலை ஒசை /பாகம் 2 - 'புயல்' -அத்தியாயங்கள் 1-28 - கல்கி: kalkiyin alai Ocai  part - 2  puyal (chapters 1-28) unicode pdf
PM207 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 7 முதற் பகுதி /பாடல்கள் (1-517) - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்: cuntaramUrti nAyanAr tEvAram - tirumuRai 7 part 1 (verses (1-517) unicode pdf
PM208 அலை ஒசை /பாகம் 3 - ' 'எரிமலை' ' -அத்தியாயங்கள் 1-26 - கல்கி:  kalkiyin "alai Ocai" part -3 erimalai (chapters 1-28) unicode pdf
PM209 திருத்தொண்டர் புராணம் -பெரிய புராணம் /முதற் காண்டம் /சருக்கம் 1 (திருமலைச் சருக்கம்) & 2 (தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்) - சேக்கிழார்: : periya purANam of cEkkizAr - 12th Thirumurai Canto 1, Carukkam -1 & 2  verses 1 - 550 unicode pdf
PM210 அலை ஒசை /பாகம் 4 - பிரளயம் அத்தியாயங்கள் 1-43 - கல்கி: kalkiyin alai Ocai part - 4 piraLayam (chapters 1-43) unicode pdf
PM211 தேவாரப் பதிகங்கள் / திருமுறை 7 இரண்டாம் பகுதி /பாடல்கள் (518 - 1026) - சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்: cuntaramUrti nAyanAr tEvAram tirumuRai 7 part 2 (verses (518-1026) unicode pdf
PM212 cittar pATalkaL - 4  - akappEi cittar, iTaikkATTuc cittar kongkaNac cittar pATalkaL - சித்தர் பாடல்கள் தொகுப்பு – 4 - அகப்பேய் சித்தர், இடைக்காட்டுச் சித்தர், கொங்கணச் சித்தர் unicode pdf
PM213 நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும் திருமுறைகண்ட புராணம் - கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்:  koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's nampiyANTAr nampi purANam or tirumuRai kaNTa purANam [history of nampi ANTAr nampi and various episodes connected with compiling of "tirumuRai' anthology] unicode pdf
PM214 பார்த்திபன் கனவு /பாகம் - 1 (அத்தியாயங்கள் 10) -2 (அத்தியாயங்கள் 27) - கல்கி: kalkiyin "pArttipan kanavu" part-1-2 unicode pdf
PM215 திருத்தொண்டர் புராணம் -பெரிய புராணம் /முதற் காண்டம் /சருக்கம் 3 (இலை மலிந்த சருக்கம்) - சேக்கிழார்:Canto 1 carukkam -3  (ilai malinta carukkam)  periya purANam (aka tiruttoNTar purANam) of cEkkizAR (verses 551-972) unicode pdf
PM216 திருத்தொண்டர் புராண வரலாறு என்னும் "சேக்கிழார் சுவாமிகள் புராணம்"- கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்:  koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's cEkkizAr cuvAmikaL purANam - on the history of cEkkizAr unicode pdf
PM217 பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் - மாயூரம் வேதநாயகம் பிள்ளை: First novel in prose form of late mAyUram vEtanAyakam piLLai of 19th Century, published in 1879 - piratApamutaliyAr carittiram unicode pdf
PM218 திருத்தொண்டர் புராணம் -பெரிய புராணம் - முதற் காண்டம் /சருக்கம் 4 மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் ) periya purANam of cEkkizAr - Canto 1 carukkam - 4 (mummaiyAl ulakANTa carukkam) (verses 973 - 1270) unicode pdf
  திருத்தொண்டர் புராணம் -பெரிய புராணம் - முதற் காண்டம் சருக்கம் 5 (திருநின்ற சருக்கம்) - சேக்கிழார்: periya purANam of cEkkizAr - Canto 1  carukkam 5 (tiruninRa carukkam) (verses 1271- 1902 ) unicode
PM219 பழமொழி விளக்கம் என்னும் "தண்டலையார் சதகம்" - படிக்காசுப் புலவர்: pazamozi viLakkam or "taNTalaiyAr catakam of paTikkAcup pulavar of 17th C - a collection of ethical maxims and proverbs unicode pdf
PM220 kavi kALamEkap pulavar pATalkaL - 220 verses of a poet of the 15th Century, well known for his satirical and pun poetry, Kavi Kalamegam unicode  pdf
PM221 Kalittokai  (eTTuttokai anthology) unicode pdf
PM222 tiruvAcagam or Sacred Utterances of the Tamil Poet, Saint and Sage MAnikka-vACagar
by Rev.G.U.Pope Oxford, Clarendon Press, 1900 (part II - Hymns 11 -51)
unicode pdf
PM223 பார்த்திபன் கனவு /பாகம் - 3 (அத்தியாயங்கள் 40) -2 (அத்தியாயங்கள் 27) - கல்கி: kalkiyin "pArttipan kanavu" 3 unicode pdf
PM224 சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் இரண்டாம் காண்டம் - சருக்கம் 6 (வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்) 6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் -முதல் பகுதி (1899- 2598) - periya purANam of cEkkizAr
Canto 2, Carukkam -6 part 1 (vampaRA varivaNTuc carukkam) verses 1899 to 2598.
unicode pdf
PM225 சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் இரண்டாம் காண்டம் - சருக்கம் 6 (வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்) 6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி (2599 -3154) - periya purANam of cEkkizAr
Canto 2, Carukkam -6 part 2 (vampaRA varivaNTuc carukkam) (verses 2599 -3154)
unicode pdf
PM226 சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் /இரண்டாம் காண்டம் சருக்கம் 6 (வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்) / 3ம் பகுதி 3155-3635 - periya purANam of cEkkizAr Canto 2, Carukkam - 6 part 3 (vampaRA varivaNTuc carukkam) (verses 3155-3635) unicode pdf
PM227 சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் /இரண்டாம் காண்டம் சருக்கம் 7 -13 (3939-4281) - periya purANam of cEkkizAr - Canto 2 carukkam 7 -13 (pAcurams 3939-4281) unicode pdf
PM228 கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி  unicode pdf
PM229

எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றாகிய அகநானுறு - akanAnURu - One of "eTTutokai" anthology

unicode pdf
PM230 irangkEca veNpA - இரங்கேச வெண்பா unicode pdf
PM231 vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati - ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்) unicode pdf
PM232  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 4 (276 -388) mInATci cuntaram piLLaiyin - pirapantat tiraTTu - part 4 (verses 276 -388) kAntimatiyammai piLLaittamiz unicode pdf
PM233 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 5 (389 -497) mInATci cuntaram piLLaiyin - pirapantat tiraTTu - part 5 (verses 389 -497) kAntimatiyammai piLLaittamiz unicode pdf
PM234 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 6 (498 -609) mInATci cuntaram piLLaiyin - pirapantat tiraTTu - part 6 (verses 498 -609) kAntimatiyammai piLLaittamiz unicode pdf
PM235 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 7 (செய்யுள் 610 -721):  திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளைத்தமிழ் - pirapantat tiraTTu - part 7 (verses 610 -721)
tiruviTaikkazimurukar piLLaittamiz
unicode pdf
PM236 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 ( செய்யுள் 835-946) திருவாவடுதுறை ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ்: pirapantat tiraTTu - part 10 (verses 835-946) tiruvAvaTuturai srI ampalavANatEcikar piLLaittamiz unicode pdf
PM237 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9 (செய்யுள் 947 -1048) வாட்போக்கிக்கலம்பகம்: pirapantat tiraTTu - part 9 (verses 947 -1048) vAtpOkkik kalampakam unicode pdf
PM238 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 (1049) திருவாவடுதுரை ஆதீனத்துக் குருபரம்பரையகவல்: pirapantat tiraTTu - part 10 (verse 1049)
tiruvAvaTuturai AtInattuk kuruparamparai akaval
unicode pdf
PM239 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் - பகுதி 1
பாயிரம் (1-352) & உற்பத்திக் காண்டம் (353-725) 
kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr - part 1 (pAyiram, verses 1 -352) & canto 1 (verses 353-725)
unicode pdf
PM240 திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 11 (1050-1151) திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து
ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் கலம்பகம்.
- tiricirapuram mahAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 11 (verses 1050-1151)
tiruvAvaTutuRai AtInattu srI ampalavANatEcikar kalampakam
 
unicode pdf
  கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் - பகுதி 2
உற்பத்திக் காண்டம் (726- 1328)  -
kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr part 2 /canto 1 (verses 726 - 1328)
 
unicode pdf
PM 242a

Holy Bible - Old Testament - Book 1 -Genesis - விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 1 - தொடக்கநூல்

unicode pdf
PM242b  Holy Bible - Old Testament - Book 2. Exodus - விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 2. விடுதலைப் பயணம்) unicode pdf
PM242c  Holy Bible - Old Testament - Book 3. Leviticus  விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 3. லேவியர் unicode pdf
PM243 Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 12 (verses 1705-1706)  - ததிருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 12,  திருவிடைமருதூர் உலா unicode pdf
PM244 kallATam of kallATar  - கல்லாடர் அவர்களின் கல்லாடம்
- possibly of 11th C is a Saivaite poem of 100 St. of unequal length in AciriyappA. each of the hundred St. depicting a particular akatturai (love-theme) applied to religion
unicode pdf
PM245  cupramaNiya paratiyArin vinAyakar nAn maNimAlai - பாரதியார் புனைந்த விநாயகர் நான்மணிமாலை unicode pdf
PM246a Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 4 (Leviticus), புத்தகம் 4 எண்ணிக்கை unicode pdf
PM246b Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு  Book 5 (Deuteronomy),புத்தகம் 5. இணைச் சட்டம் unicode pdf
PM246c Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 6 (Joshua)  புத்தகம் 6. யோசுவா unicode pdf
PM246d Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 7 (Judges) புத்தகம் 7. நீதித்தலைவர்கள் unicode pdf
PM247 nallicaip pulamai melliyalArkaL of irAkava aiyangkAr - Prof. R. Raghava Iyengar, covering the results of his studies on the authors of sangam period. unicode pdf
PM248a  Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 8 (Ruth), புத்தகம் 8. ரூத்து unicode pdf
PM248b  Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 9 (Samuel-I) புத்தகம் 9. சாமுவேல் - முதல் நூல் unicode
PM248c  Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 10 (Samuel-II) புத்தகம் 10. சாமுவேல் - இரண்டாம் நூல் unicode
PM249 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் - பகுதி 3 உற்பத்திக் காண்டம் (1329- 1783) - kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr part 3 /canto 1 (verses 1329- 1783) unicode pdf
PM250  ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 13 சீகாழிக் கோவை - tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 13 (verses 1152 - 1705) cIkAzikkOvai unicode pdf
PM251  கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் - பகுதி 4 2. அசுர காண்டம் (1 - 925 ) -kanta purANam of kacciyappa civAccAriyAr: part 4 /canto 2 (verses 1- 925) unicode pdf
PM252a

Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book11 (King I), புத்தகம் 11. அரசர்கள் - முதல் நூல்

unicode pdf
PM252b Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 12 (King II), புத்தகம் 12. அரசர்கள் - இரண்டாம் unicode pdf
PM252c Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 13 (Chronicle I) புத்தகம் 13. குறிப்பேடு - முதல் நூல் unicode pdf
PM252d Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு Book 14 (Chronicle II) புத்தகம் 14. குறிப்பேடு - இரண்டாம் நூல் unicode pdf
PM253 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பாகம் 14  makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin பாகம்irapantat tiraTTu - part 14 (verses 2027 - 2128) unicode pdf
PM254 தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர் இயற்றிய கலைசைக்கோவை - kalacaikkOvai of cuppiramaNiya munivar unicode pdf
PM255 சைவ சித்தாந்த நூல்கள் - சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்) civanjAna cittiyAr of aruNanti civam (para paksham, supaksham) unicode pdf
PM256a Holy Bible - Old Testament Book 15 (Ezra) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 15 - எஸ்ரா unicode pdf
PM256b Holy Bible - Old Testament Book 16 (Nehemiah) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 16.- நெகேமியா unicode
PM256c Holy Bible - Old Testament Book 17 (Esther),விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 17 - எஸ்தர் unicode
PM256d Holy Bible - Old TestamentBook 18 (Job) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 18 - யோபு unicode
PM256e Holy Bible - Old TestamentBook 19 (Psalms) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 19 - திருப்பாடல்கள் unicode pdf
PM256f  Holy Bible - Old TestamentBook 20 (Proverbs) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 20 - நீதிமொழிகள் unicode
PM257  ilakkaNac curukkam - Tamil grammar work of Arumuka nAvalar: இலக்கணச் சுருக்கம் - ஆறுமுகநாவலர் unicode pdf
PM258 aintiLakkaNam tonnUl viLakkam of vIramAmunivar ஐந்திலக்கணம் தொன்னூல் விளக்கம் - (ஆசிரியர்- வீரமாமுனிவர்) unicode pdf
PM259  maturaikkOvai of nimpaic cangkara nAraNar நிம்பைச் சங்கர நாரணர் இயற்றிய "மதுரைக் கோவை" unicode pdf
PM260 azakar antAti - a small antAti work on the deity of Madurai azakar koil by an unknown author அழகரந்தாதி (ஆசிரியர் யார் என் தெரியவில்லை) unicode pdf
PM261 akaval work by kapilar கபிலரகவல் unicode pdf
PM262  ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 15 (1709 - 1810) திருத்தில்லையமகவந்தாதி - iricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 15 (verses 1709 - 1810) tiruttillaiyamakantAti    unicode pdf
PM263  Tamil grammar work that deals exclusively on one of the main form of poetry "cinthu": cintuppAviyal by ilakkaNaccuTar irA. Thirumurugan (urai: arangka naTarAcan) சிந்துப்பாவியல் - ஆசிரியர் இரா. திருமுருகன் (அரங்க நடராசன் உரையுடன்) unicode pdf
PM264 Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 16 (verses 1925 - 2026) tuRaicaiyamakavanti திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 16 (1925 - 2026) துறைசையமகவந்தாதி. unicode pdf
PM265  tiricirapuram mahAvitvAn mInATci cuntaram piLLai's work: "pirapantat tiraTTu" - part 17 (verses 2129 - 2236) tirukkuTantaitiripantAti திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 17 (2129 - 2236) திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி. unicode pdf
PM266 அம்பலவாணக் கவிராயரவர்கள் பாடிய சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம் - aRappaLIcuvara catakam of ampalavANak kavirAyar (18th C, son of aruNAcalac kavirAyar of cIrkAzi) unicode pdf
PM 267a

 விவிலியம் /பழைய ஏற்பாட: புத்தகம் 21 - சபை உரையாளர் & புத்தகம் 22 - இனிமைமிகுபாடல்

Holy Bible - Old Testament: Book 21: Ecclesiastes (Qoheleth) & Book 22: Canticles

unicode pdf
PM 267b

விவிலியம் /பழைய ஏற்பாட: புத்தகம் 23 - எசாயா

Holy Bible - Old Testament:  Book 23: Isaiah

unicode pdf
PM 267c

 விவிலியம் /பழைய ஏற்பாட:  புத்தகம் 24 - எரேமியா

Holy Bible - Old Testament: Book 24 - Jeremiah

unicode pdf
PM268 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் பகுதி 5 2. அசுர காண்டம் /பாகம் 5 (926 - 1497) - kanta purANam of kacciyappa civAccAriyAr: part 5 /canto 2 (verses 926 - 1497) unicode pdf
PM269 சித்தர் பாடல்கள்: சிவவாக்கியம் (ஆசிரியர் : சிவவாக்கியர்) - civavAkkiyam of civavAkkiyAr unicode pdf
PM270 பட்டணத்துப்பிள்ளையார்/பட்டினத்தார் பாடல்கள் பாடல்கள்-II  - paTTinattup piLLaiyAr (aka paTTiNattAr) pATalkaL - II unicode pdf
PM271 Holy Bible - Old Testament: Book 25-28 unicode pdf
PM272

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 18 (2237 - 2338)
திருவிடைமருதூர்த்திரிபந்தாதி.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin  pirapantat tiraTTu - part 18 (verses 2237 - 2338) tiruviTaimarutUrtttiripantAti 

unicode pdf
PM273 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் பகுதி பகுதி 6 2. அசுர காண்டம் /பாகம் 6 (1498 - 1929 )- kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr part 6 /canto 2 (verses 1498 - 1929 )   pdf
PM274 tiricirapuram mahAvitvAn mInATci cuntaram piLLai's work: "pirapantat tiraTTu" - part 19 (verses 2339 - 2440 ) tirukkuTantaitiripantAti திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" -  பகுதி 19 (2339 - 2440)
பாலைவனப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.
unicode pdf
PM275a

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 20 (2441 - 2543)
திருவூறைப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 18 (verses 2441 - 2543) tiruvURaippatirRRuppattantAti

unicode pdf
PM275b

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 21 (2544 - 2644)
திருப்பழைசை[1]ப் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.
[1] பழைசை - பட்டீச்சரம்; இத்தலம் கும்பகோணத்தின் தென்மேற்கிலுள்ளது.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 21 (verses 2544 - 2644) tiruppazacaip patirRRuppattantAti

unicode
PM275c

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 22 (2645 - 2669)
பூவாளூர்ப்பதிற்றுப்பத்தந்தாதி
(*) * இந்நூல் பூர்த்தியாகக் கிடைக்கவில்லை

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 22(verses 2645 -2669 ) pUvALUrp patiRRuppattantAti

unicode
PM275d

திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின்
"பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 23 (2670 - 2770)
மதுரைத் திருஞானசம்பந்தசுவாமிகள் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி.

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 23 (verses 2670 -2770) pUvALUrp patiRRuppattantAti

unicode
PM276a சித்தர் பாடல்கள்:
ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-III
அருட்புலம்பல் 1, 2, 3 & 4

cittar pATalkaL: paTTiNattAr pATalkaL - III
arutpulampal 1, 2, 3 and 4
unicode pdf
PM276b சித்தர் பாடல்கள்:
ஸ்ரீ பட்டணத்துப்பிள்ளையார் பாடல்கள்-IV
பூரணமாலை, நெஞ்சொடுமகிழ்தல் &
உடற்கூற்றுவண்ணம்.
cittar pATalkaL: paTTiNattAr pATalkaL - IV
pUraNamAlai, nenjOTumakiztal & uTaRkURRuvaNNam
unicode
PM277 விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு
புத்தகம் 29 (யோவேல்); 30 (ஆமோஸ்), 31(ஒபதியா); புத்தகம் 32 (யோனா); 33 (மீக்கா); 34 (நாகூம்) புத்தகம் 35 (அபகூக்கு); 36 (செப்பனியா); 37 - ஆகாய் & புத்தகம் 38 (செக்கரியா)
Holy Bible - Old Testament
Book 29 (Joel), 30 (Amos); 31 (Obadiah);
Book 32 (Jonah); 33 (Micah); 34 (Nahum);
Book 35 (Habakkuk); 36 (Zephaniah); 37 (Haggai) and Book 38 (Zachairah)
unicode pdf
PM278 Ponniyan Selvan of Kalki Krishnamurthy
English Translation by Indra Neelameggham -
Table of Contents, List of Principal Characters, Glossary
unicode  
PM278a

Ponniyan Selvan of Kalki Krishnamurthy
English Translation by Indra Neelameggham - part I A (chapters 1 to 30) - New Floods

unicode pdf
PM278b Ponniyan Selvan of Kalki Krishnamurthy
English Translation by Indra Neelameggham -
part I B (chapters 31 to 57) - New Floods
unicode pdf
PM278c Ponniyan Selvan of Kalki Krishnamurthy
English Translation by Indra Neelameggham -
part 2A: Whirlwind (chapters 1 to 26)
unicode pdf
PM278d Ponniyan Selvan of Kalki Krishnamurthy
English Translation by Indra Neelameggham -
part 2B: Whirlwind
unicode pdf
PM279 Holy Bible - Old Testament Book 39 (Malachi, Book 40 (Tobit), Book 41 (Judith), Book 42 (Esther) & Book 43 (Wisdom of Solomon)
புத்தகம் 39 (மலாக்கி), புத்தகம் 40 (தோபித்து), புத்தகம் 41 (யூதித்து) புத்தகம் 42 (எஸ்தா(கி)) & புத்தகம் 43 (சாலமோனின் ஞானம்)
unicode pdf
PM280 Parnell's Hermit (in Tamil Prose) - மனங்குழம்பிய மாதவத்தோன் - Translated by C. Ramachandra Aiyer, B.A., B.L., Pleader, Salem. unicode pdf
PM281 Measure for Measure (a tale from Shakespeare) Tamil Translation by Natesa Sastry unicode pdf
PM282 kutiraippantaya lAvaNi by irangkacAmi tAcan
குதிரைப்பந்தய லாவணி: இரங்கசாமி தாஸன் இயற்றியது
unicode pdf
PM283 hasya manjari by SPSK Kathir Sahib - ஹாஸ்ய மஞ்சரி: S.P.S.K.காதிறு சாகிபவர் இயற்றியது unicode pdf
PM284a திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மாவித்வான் திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 24 (2771 - 2809) - திருஞான சம்பந்தசுவாமிகள் ஆனந்தக்களிப்பு

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu
part 24 (2771 - 2809) tirunjAnacuvAmikaL AnantakkaLippu

unicode pdf
P284b திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மாவித்வான் திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு"   பகுதி 25 (2810-2914) : திருக்கற்குடிமாமலைமாலை

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu
part 25 (2810-2914) - tirukkaRkuTimAmalaimAlai

unicode
PM285a Holy Bible - Old Testament
Book 44 (Ben Sira) & Book 45 (Baruch)
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு
புத்தகம் 44 (சீராக்கின் ஞானம்) & புத்தகம் 45 (பாரூக்கு)
unicode pdf
PM285b Holy Bible - Old Testament
Books 46 (Additions to Daniel ), 47 (Maccabees I), 48 (Maccabees II)
விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு
புத்தகம் 46 (தானியேல் இணைப்புகள்), 47 (மக்கபேயர் - முதல் நூல்)
48 -மக்கபேயர் - இரண்டாம் நூல்
unicode pdf
PM286a பகுதி 7a 3. மகேந்திர காண்டம் /பாகம் 1a (1 - 639) kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 7a /canto 3 (verses 1 - 639 )
unicode pdf
PM286b பகுதி 7b 3. மகேந்திர காண்டம் /பாகம் 1b (640 - 1170) kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr
part 7b /canto 3 (verses 640 - 1170 )
unicode pdf
PM287 கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பாடல்கள்
Songs of Gopalakrishna Bharathi (1811 - 1896)
unicode  
PM288a ஸ்ரீசுப்பைய சுவாமிகளின் திருநெல்லையந்தாதி - Sri cuppaiya cuvAmikaLin tirunellaiyantAti unicode  
PM288b

ஸ்ரீசுப்பைய சுவாமிகளின் திருக்கொற்றவாளீசரந்தாதி - Sri cuppaiya cuvAmikaLin tirukkoRRAvalIcarantAti

unicode  
Mail Us up- truth is a pathless land - Home