தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Paventhar Bharathidasan - பாரதிதாசன் >  ilainjar ilakkiyam -  இளைஞர் இலக்கியம்

Literary Works of Bharathidaasan
( Kanakasubbaratnam, 1891-1964)
புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன்
(கனகசுப்பரத்னம், 1891 - 1964) படைப்புகள்

VII : ilainjar ilakkiyam -  இளைஞர் இலக்கியம்

Etext preparation : Ms. Mahitha Sridhar, Toronto, ON, Canada; Mr. P.I.Arasu, Toronto, ON, Canada & Ms. Suhitha Arasu, Toronto, ON, Canada,
Etext proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, India
Web, pdf versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

This webpage presents the Etxt in Tamil script but in Unicode encoding.To view the Tamil text correctly you need to set up the following:
    i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha, Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP).
    ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil fontchosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view.
    © Project Madurai 1999 - 2003 Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
    electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website http://www.projectmadurai.org/ You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


உள்ளுறை
  1. தமிழ்
  2. இயற்கை
  3. அறிவு
  4. ஊர்தி
  5. தொழில்
  6. உயிர்கள்
  7. தாலாட்டும் துயிலெழுப்பும்
  8. சிரிப்பு
  9. சிறுகதைப் பாட்டு


1. தமிழ் 2. இயற்கை 3. அறிவு 4. ஊர்தி 5. தொழில் 6. உயிர்கள் 7. தாலாட்டும் துயிலெழுப்பும் 8. சிரிப்பு 9. சிறுகதைப் பாட்டு முற்றும்.
Mail Us up- truth is a pathless land - Home