தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Unfolding Consciousness > Spirituality & the Tamil Nation > The Twelve Thirumurai - பன்னிரண்டு திருமுறைகள் > நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும் திருமுறைகண்ட புராணம் > Index of  Etexts released by Project Madurai - Unicode & PDF >

 

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார்
அருளிச்செய்த
நம்பியாண்டார்நம்பி புராணம் என்னும்
திருமுறைகண்ட புராணம்

koRRavankuTi umApati civAcAriyAr's
nampiyANTAr nampi purANam or tirumuRai kaNTa purANam


Acknowledgements:
Etext preparation, proof reading & web version : N D LogaSundaram & his daughter L Selvanayagi, Chennai India PDF and unicode version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
© Project Madurai 1999 - 2004
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact


சிவசிவ
 
Mail Us up- truth is a pathless land - Home