தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Project Madurai >Index of  Etexts released by Project Madurai - Unicode & PDF > சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்)
 

civanjAna cittiyAr of aruNanti civam
(para paksham, supaksham)

சைவ சித்தாந்த நூல்கள்
சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்)
(ஆசிரியர் : அருணந்தி சிவாச்சாரியார்)


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Mr. Subramanian Ganesan and Shaivam.org
volunteers for their help in the preparation of this etext.PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland  © Project Madurai 2006. Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website http://www.projectmadurai.org/  You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.திருச்சிற்றம்பலம்

திருத்துறையூர் - அருணந்தி சிவாசாரியார்
அருளிச் செய்த
சிவஞானசித்தியார் பரபக்கம்

காப்பு

நூற்சிறப்பு

1. உலகாயுதன் மதம் (12 -63)

2. சௌத்திராந்திகன் மதம் (64-134)

3. யோகாசாரன் மதம் (135 -137 )

4. மாத்தியமிகன் மதம் (138 -140 )

5. வைபாடிகன் மதம் (141 -142 )

6. நிகண்டவாதி மதம் (143 -164 )

7. ஆசீவகன் மதம் (165 -180)

8. பட்டாசாரியன் மதம் (181 - 203)

9. பிரபாகரன் மதம் (204 - 207)

10. சத்தப் பிரமவாதி மதம் (208 - 219)

11. மாயாவாதி மதம் (220 - 252)

12. பாற்கரியன் மதம் (253 - 259)

13. நிரீச்சுரசாங்கியன் மதம் (260 - 263)

14. பாஞ்சராத்திரி மதம் (264 - 301)

சிவஞானசித்தியார் பரபக்கம் முற்றிற்று


திருத்துறையூர் அருணந்தி சிவாசாரியார்
அருளிச் செய்த
சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம்திருச்சிற்றம்பலம்
விநாயகர் வணக்கம்

பாயிரம்

பிராமணவியல்


முதற் சூத்திரம் (21-90)
இரண்டாஞ் சூத்திரம் (91 -186 )
மூன்றாஞ் சூத்திரம் (187- 190)

இ ல க் க ண வி ய ல்

நான்காஞ் சூத்திரம் (191 - 230)
ஐந்தாஞ் சூத்திரம் (231 -239)
ஆறாஞ் சூத்திரம் (240 -248)

சாதனவியல்

ஏழாஞ் சூத்திரம் (249 -252)
ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் (292 - 303)

ப ய னி ய ல்

பத்தாஞ் சூத்திரம் (304 - 309)
பதினொராஞ் சூத்திரம் (310 - 321)
பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் (322 -328)

சிவஞானசித்தியார் சுபக்கம் முற்றிற்று

Mail Us up- truth is a pathless land - Home