தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search
Home > Tamil Language & Literature > Introduction to Project Madurai > Classified Catalogue of  Project Madurai  Etexts  in Unicode & PDF  > Chronological  Index of  Project Madurai Etexts  in Unicode & PDF >  Chronological Index ofProject Madurai Etexts in TSCII > Viewing Tamil Fonts at Project Madurai - Guidelines

CONTENTS
OF THIS SECTION
Last updated
15/11/07

Introduction to Project Madurai
Viewing Tamil Fonts at Project Madurai - Guidelines

Indices
at
tamilnation.org

Classified Catalogue of eTexts in Unicode & PDF (1-todate)
Chronological Index of eTexts in Unicode & PDF (1-todate)
Chronological Index of  eTexts in TSCII (1-270)

Indices at projectmadurai.org

Chronological Index of Texts (1-200)
Alphabetical List in TSCII of PDF Etexts (1-241)
Alphabetical List in Unicode of PDF texts (1-268)
Classified Catalogue of Etexts

Indices at other sites

... at INFITT
... at Digital Library of India

Search Engines

Search selected Project Madurai Unicode Texts at University of Pennsylvania
Tamil Search Engine (TSCII encoding based) to locate Etexts in Project Madurai Archives
 
 

Project Madurai is an open, world-wide initiative
devoted to preparation & free distribution of ETexts of Tamil Literary Works led by Dr.K.Kalyanasundaram in Switzerland and Kumar Mallikarjunan in USA

Chronological Index of Project Madurai Etexts in TSCII format


PM270 பட்டணத்துப்பிள்ளையார்/பட்டினத்தார் பாடல்கள் பாடல்கள்-II - paTTinattup piLLaiyAr (aka paTTiNattAr) pATalkaL - II

PM269 சித்தர் பாடல்கள்: சிவவாக்கியம் (ஆசிரியர் : சிவவாக்கியர்) - civavAkkiyam of civavAkkiyAr

PM268 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் பகுதி 5 2. அசுர காண்டம் /பாகம் 5 (926 - 1497) - kanta purANam of kacciyappa civAccAriyAr: part 5 /canto 2 (verses 926 - 1497)

PM 267a  Holy Bible - Old Testament: Book 21: Ecclesiastes (Qoheleth) & Book 22: Canticles விவிலியம் /பழைய ஏற்பாட: புத்தகம் 21 - சபை உரையாளர் & புத்தகம் 22 - இனிமைமிகுபாடல்

PM267b Holy Bible - Old Testament: Book 23: Isaiah புத்தகம் 23 - எசாயா

PM267c Holy Bible - Old Testament: Book 24 - Jeremiah புத்தகம் 24 - எரேமியா

PM266 அம்பலவாணக் கவிராயரவர்கள் பாடிய சதுரகிரி அறப்பளீசுர சதகம் - aRappaLIcuvara catakam of ampalavANak kavirAyar (18th C, son of aruNAcalac kavirAyar of cIrkAzi)

PM265 tiricirapuram mahAvitvAn mInATci cuntaram piLLai's work: "pirapantat tiraTTu" - part 17 (verses 2129 - 2236) tirukkuTantaitiripantAti திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 17 (2129 - 2236) திருக்குடந்தைத்திரிபந்தாதி.

PM264 Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 16 (verses 1925 - 2026) tuRaicaiyamakavanti திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 16 (1925 - 2026) துறைசையமகவந்தாதி.

PM263 Tamil grammar work that deals exclusively on one of the main form of poetry "cinthu": cintuppAviyal by ilakkaNaccuTar irA. Thirumurugan (urai: arangka naTarAcan) சிந்துப்பாவியல் - ஆசிரியர் இரா. திருமுருகன் (அரங்க நடராசன் உரையுடன்)

PM262 Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 15 (verses 1709 - 1810) tiruttillaiyamakantAti  திருவாவடுதுறை ஆதீனத்து மாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 15 (1709 - 1810) திருத்தில்லையமகவந்தாதி

Earlier parts of pirapantat tiraTTu have been released under PM
release # 129 (1), 184(2), 190(3), 232(4), 233(5), 234(6), 235(7),
236(8), 237(9), 238(10), 240(11), 243(12), 250(13) & 253(14)..

PM261 akaval work by kapilar கபிலரகவல்

PM260 azakar antAti - a small antAti work on the deity of Madurai azakar koil by an unknown author அழகரந்தாதி (ஆசிரியர் யார் என் தெரியவில்லை)

PM259 maturaikkOvai of nimpaic cangkara nAraNar நிம்பைச் சங்கர நாரணர் இயற்றிய "மதுரைக் கோவை"

PM258 aintiLakkaNam tonnUl viLakkam of vIramAmunivar ஐந்திலக்கணம் தொன்னூல் விளக்கம் - (ஆசிரியர்- வீரமாமுனிவர்)

PM257 ilakkaNac curukkam - Tamil grammar work of Arumuka nAvalar: இலக்கணச் சுருக்கம் - ஆறுமுகநாவலர்

PM256a Holy Bible - Old Testament Book 15 (Ezra) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 15 - எஸ்ரா
PM256b Holy Bible - Old Testament Book 16 (Nehemiah) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 16.- நெகேமியா
PM256c Holy Bible - Old Testament Book 17 (Esther),விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 17 - எஸ்தர்
PM256d Holy Bible - Old TestamentBook 18 (Job) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 18 - யோபு
PM256e Holy Bible - Old TestamentBook 19 (Psalms) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 19 - திருப்பாடல்கள்
PM256f  Holy Bible - Old TestamentBook 20 (Proverbs) விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 20 - நீதிமொழிகள்

PM255 சைவ சித்தாந்த நூல்கள் - சிவஞான சித்தியார் (பரபக்கம், சுபக்கம்)
civanjAna cittiyAr of aruNanti civam (para paksham, supaksham)

PM254 தொட்டிக்கலை ஸ்ரீ சுப்பிரமணியமுனிவர் இயற்றிய கலைசைக்கோவை. kalacaikkOvai of cuppiramaNiya munivar

PM253 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பாகம் 14  makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin பாகம்irapantat tiraTTu - part 14 (verses 2027 - 2128)

PM252 Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு

Book11 (King I), புத்தகம் 11. அரசர்கள் - முதல் நூல்
Book 12 (King II), புத்தகம் 12. அரசர்கள் - இரண்டாம்
Book 13 (Chronicle I) புத்தகம் 13. குறிப்பேடு - முதல் நூல்
Book 14 (Chronicle II) புத்தகம் 14. குறிப்பேடு - இரண்டாம் நூல்

PM251 கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் - பகுதி 4 2. அசுர காண்டம் (1 - 925 ) -kanta purANam of kacciyappa civAccAriyAr: part 4 /canto 2 (verses 1- 925)

PM250 ததிருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 13 சீகாழிக் கோவ - Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 13 (verses 1152 - 1705) cIkAzikkOvai

PM249  கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அருளிய கந்த புராணம் - பகுதி 3 உற்பத்திக் காண்டம் (1329- 1783) - kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr part 3 /canto 1 (verses 1329- 1783)

PM248  Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு
Book 8 (Ruth), புத்தகம் 8. ரூத்து
Book 9 (Samuel-I) புத்தகம் 9. சாமுவேல் - முதல் நூல்
Book 10 (Samuel-II) புத்தகம் 10. சாமுவேல் - இரண்டாம் நூல்

PM247nallicaip pulamai melliyalArkaL of irAkava aiyangkAr - Prof. R. Raghava Iyengar, covering the results of his studies on the authors of sangam period.

PM246 Holy Bible - Old Testament திருவிவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு
Book 4 (Leviticus), புத்தகம் 4 எண்ணிக்கை
Book 5 (Deuteronomy),புத்தகம் 5. இணைச் சட்டம்
Book 6 (Joshua)  புத்தகம் 6. யோசுவா
Book 7 (Judges) புத்தகம் 7. நீதித்தலைவர்கள்

PM245 cupramaNiya paratiyArin vinAyakar nAn maNimAlai - பாரதியார் புனைந்த
விநாயகர் நான்மணிமாலை

PM244 kallATam of kallATar  - கல்லாடர் அவர்களின் கல்லாடம்
The work "kallATam", possibly of 11th C is a Saivaite poem of 100 St. of unequal length in AciriyappA. each of the hundred St. depicting a particular akatturai (love-theme) applied to religion

PM243 Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tiraTTu - part 12 (verses 1705-1706)  - ததிருவாடுதுறை ஆதீனத்து மஹாவித்வான் திரிசிரபுரம் ஸ்ரீ மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" - பகுதி 12, திருவிடைமருதூர் உலா

PM242c Holy Bible - Old Testament - Book 3. Leviticus  விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 3. லேவியர்

PM242b Holy Bible - Old Testament - Book 2. Exodus - விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 2. விடுதலைப் பயணம்)

PM242a Holy Bible - Old Testament - Book 1 -Genesis - விவிலியம் /பழைய ஏற்பாடு - புத்தகம் 1 - தொடக்கநூல்

PM241 kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr - part 2 / canto 1 (verses 726 - 1326)

PM240 tiricirapuram mahAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin  pirapantat tiraTTu - part 11 (verses 1050-1151) tiruvAvaTutuRai AtInattu srI ampalavANatEcikar kalampakam

PM239 kantapurANam of kAcciyappa civAccAriyAr part 1 (pAyiram, verses 1 -352) &
canto 1 (verses 353-725)

PM238 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 (1049) திருவாவடுதுரை ஆதீனத்துக் குருபரம்பரையகவல்: pirapantat tiraTTu - part 10 (verse 1049) tiruvAvaTuturai AtInattuk kuruparamparai akaval

PM237  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 9 (செய்யுள் 947 -1048) வாட்போக்கிக்கலம்பகம்: pirapantat tiraTTu - part 9 (verses 947 -1048) vAtpOkkik kalampakam

PM236 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 10 (செய்யுள் 835-946) திருவாவடுதுறை ஸ்ரீ அம்பலவாணதேசிகர் பிள்ளைத்தமிழ்: pirapantat tiraTTu - part 10 (verses 835-946) tiruvAvaTuturai srI ampalavANatEcikar piLLaittamiz

PM235 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 7 (செய்யுள் 610 -721):  திருவிடைக்கழிமுருகர் பிள்ளைத்தமிழ - pirapantat tiraTTu - part 7 (verses 610 -721) tiruviTaikkazimurukar piLLaittamiz

PM234 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 6 (498 -609) mInATci cuntaram piLLaiyin - pirapantat tiraTTu - part 6 (verses 498 -609) kAntimatiyammai piLLaittamiz

PM233 மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 5 (389 -497) mInATci cuntaram piLLaiyin - pirapantat tiraTTu - part 5 (verses 389 -497) kAntimatiyammai piLLaittamiz

PM232  மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்களின் பிரபந்தத்திரட்டு - பகுதி 4 (276 -388) mInATci cuntaram piLLaiyin - pirapantat tiraTTu - part 4 (verses 276 -388) kAntimatiyammai piLLaittamiz

PM231 vinayakar akaval of avuaiyAr with the commentary of Guhasri Racapati - ஔவையார் அருளிச் செய்த விநாயகர் அகவல் (மூலமும் பு.பா.இரசபதி உரையும்)

PM230 irangkEca veNpA - இரங்கேச வெண்பா

PM229 எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றாகிய அகநானுறு - akanAnURu - One of "eTTutokai" anthology

PM228  கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி

PM227  சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் /இரண்டாம் காண்டம் சருக்கம் 7 -13 (3939-4281) - periya purANam of cEkkizAr -  Canto 2 carukkam 7 -13 (pAcurams 3939-4281)

PM226 சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் /இரண்டாம் காண்டம் சருக்கம் 6 (வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்) / 3ம் பகுதி 3155-3635 - periya purANam of cEkkizAr Canto 2, Carukkam - 6 part 3 (vampaRA varivaNTuc carukkam) (verses 3155-3635)

PM225  சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் இரண்டாம் காண்டம் - சருக்கம் 6 (வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்) 6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - இரண்டாம் பகுதி (2599 -3154) - periya purANam of cEkkizAr Canto 2, Carukkam -6 part 2 (vampaRA varivaNTuc carukkam) (verses 2599 -3154)

PM224 சேக்கிழார் அருளிய திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம் இரண்டாம் காண்டம் - சருக்கம் 6 (வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம்) 6.1 திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் -முதல் பகுதி (1899- 2598) - periya purANam of cEkkizAr Canto 2, Carukkam -6 part 1 (vampaRA varivaNTuc carukkam) verses 1899 to 2598

PM223 பார்த்திபன் கனவு /பாகம் - 3 (அத்தியாயங்கள் 40) -2 (அத்தியாயங்கள் 27) - கல்கி: kalkiyin "pArttipan kanavu" 3

PM222 tiruvAcagam or Sacred Utterances of the Tamil Poet, Saint and Sage MAnikka-vACagar
by Rev.G.U.Pope Oxford, Clarendon Press, 1900(part II - Hymns 11 -51)

PM221 Kalittokai - a work of eTTuttokai anthology

PM220 kavi kALamEkap pulavar pATalkaL - 220 verses of a poet of the 15th Century, well known for his satirical and pun poetry, Kavi Kalamegam

PM219 pazamozi viLakkam or "taNTalaiyAr catakam" of paTikkAcup pulavar of 17th C - a collection of ethical maxims and proverbs

PM218 periya purANam of cEkkizAr - Canto 1 carukkam - 4 (mummaiyAl ulakANTa carukkam) &
carukkam - 5 (tiruninRa carukkam) verses 973- 1902

PM217 piratApamutaliyAr carittiram - First novel in prose form of late mAyUram vEtanAyakam piLLai of 19th Century, published in 1879

PM216  koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr on the history of cEkkizAr:

PM215 periya purANam (aka tiruttoNTar purANam) of cEkkizAR Canto 1 - Carukkam -3 (ilai malinta carukkam)

PM214 kalkiyin "pArttipan kanavu" part-1-2

PM213 koRRavan2kuTi umApati civAcAriyAr's nampiyANTAr nampi purANam or tirumuRai kaNTa purANam [history of nampi ANTAr nampi and various episodes connected with compiling of "tirumuRai' anthology]

PM212 cittar pATalkaL - 4 (akappEi cittar, iTaikkATTuc cittar & kongkaNac cittar pATalkaL)

[see also PM74: cittar pATAlkaL 1 (meynjAnap pulampal of pattakiriyAr); PM76: cittar pATAlkaL 2 (works of azukaNic cittar, irAmatEvar, kaTuveLiccittar, kutampaic cittar, caTTaimuni & others) ; PM83: cittar pATAlkaL 3 (paTTinattAr pATalkaL)]

PM211 cuntaramUrti nAyanAr tEvAram tirumuRai 7 part 2 (verses (518-1026)

PM210 kalkiyin alai Ocai part - 4 piraLayam (chapters 1-43)

PM209 periya purANam of cEkkizAr - 12th Thirumurai Canto 1, Carukkam -1 & 2 (

PM208 kalkiyin alai Ocai part -3 erimalai (chapters 1-28)

PM207 cuntaramUrti nAyanAr tEvAram tirumuRai 7 part 1 (verses (1-517)

PM206 kalkiyin alai Ocai part - 2 (chapters 1-28) puyal

PM205 kalkiyin alai Ocai part-1 pUkampam (chapters 1- 34)

PM204 Short Story Collections of Jeyakantan - Part 3 - 11 Short Stories - kurupITam, TIkkaTaic cAmiyArum TrAcTor cAmiyArum nikki, oru vITu pUTTik kiTakkiratu, nAn jannalarukE uTkArntirukkirEn, kurukkaL Attup paiyan, mun nilavum pin paniyum, muRRukai, cumaitAngki, naTaipAtaiyil gnAnapatEcam & oru paktar

PM203 ciRAppurANam of umaRup pulavar canto 3 - hijURattuk kANTam part 2 (verses 608-1403)

PM202  kaviccakravarti kampar by R. Raghava Iyengar

PM201 kalkiyin civakAmiyin capatam Part-3 citainta kanavu (chapters 1- 50)

PM200-nenjcu viTutUtU on tiruvaNNAmali sri  IcAnyanjAna tEcikar (author not known/early 20th C?)

PM199 Short Story Collections of Jeyakantan - part 2 (TraTil, piNakku, nantavanattil Or ANTi, nI innA sAr colRE, putiya vArpukaL, cuyataricanam, akkirahArattup pUnai, akkinip piravEcam, putu ceruppu kaTikkum, nAn enna ceyyaTTum collungkO? 

PM198- Short Story Collections of Jeyakantan - part 1 (uka canti, illAtatu etu, eraNTu kuzantaikaL, nAn irukkiREn, pommai, tEvan varuvArA?, tuRavu, pU utirum, kuRaip piRavi & yantiram)

PM197 - Works of kumarakuruparar - #9: citampara mummaNikkOvai; kAcik kalampakam; paNTAra mummanikkOvai

PM196 - tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 6 part 2 (verses (509-981 ) (tscii)

PM195 - Kalki Krishnamurthi  civakAmiyin capatam part-3 pikshuvin kAtal (chapters 1- 57)

PM194 - Kalki Krishnamurthi, civakAmiyin capatam  Part 2 kAnjci muRRukai (chapters 1- 55)

PM193 - Kalki Krishnamurthi  civakAmiyin capatam part-1 - pUkampam (chapters 1- 47)

PM192 - tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 6 part 1 (verses 1 - 508 )

PM191 - aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part 4, verses 1001 - 1326

PM190 -  tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tirattu - part 3 cEkkizhArpiLLait tamiz

PM189 - aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part 3, verses 671 - 1000

PM188 - tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 5 part 2 verses (520 - 1016 )

PM187 - aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part 2, verses 331-670

PM186 - tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 5 part 1 verses (1 - 509 )

PM185 - oru kirAmaththup peNNin thalaip piracavam - poems collection by Ira. Murugan 

PM184 - tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin pirapantat tirattu - part 2 - tiruvAnaikkA akilANtanAyaki piLLait tamiz

PM183 -  kOvai ceTTipALaiyam makAvittuvAn kuTTiyappa kavuNTar iyaRRiya tirupErUrp paTTIcar kaNNATi viTutUtu

PM182 -  tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 4 part 2 (verses (488-1070) 

PM181 - tirunAvukkaracar tEvAram -tirumuRai 4 part 1 (verses (1 - 487 ) 

PM180 - aruNakirinAtar aruLiya tiruppukaz part I (verses (1 - 330 ) 

PM179 -  campantar tEvAram, tirumuRai 3 part 2 (verses 714- 1347) & later additions (1-33)

PM178 -  ciRAppurANam, canto 3 - hijURattuk kANTam part 1 (verses 1-607)

PM177 Works of pavEntar pAratitAcan XII-  tamizacciyin katti

PM176  Works of kumarakuruparar - #8: tillaic civakAmiyammai iraTTai maNimAlai

PM175 ciRAppurANam of umaRup pulavar  Canto 2 (nuvuvvattuk kANTam) part 2, paTalams 9 - 21 / verses 699 - 1104

PM174  ciRAppurANam of umaRup pulavar Canto 2 (nuvuvvattuk kANTam) part 1, paTalams 1-8 (verses 1-698)

PM173 campantar tEvAram, tirumuRai 3 part 1 (verses 1 - 713) 

PM172  Literary works of Malaysian writer R. Karthigesu - 4 antima kAlam - Tamil novel 

PM171 Works of kumarakuruparar - #7: minATciyammai kuRam 

PM170 Works of kumarakuruparar - #6:  maturai mInAtciyammai iraTTai maNimAlai & muttukumAra cuvAmi piLLaittamiz 

PM169  ponniyin celvan of  Kalki Krishnamurthy 

PM168 ciRAppurANam of umaRup pulavar 

PM167 ciRAppurANam of umaRup pulavar 

PM166 Works of pavEntar pAratitAcan - part X puratcik kavitaikaL

PM165 Works of pavEntar pAratitAcan - part IX puratcik kavitaikaL

PM164 Works of kumarakuruparar

PM163 Works of kumarakuruparar

PM162 campantar tEvAram-2

PM161  pATTukkOTTai pATalkaL of paTTukkOTTai kalyanacuntaranAr 

PM160: mAlai aintu, a collection of five pirapantam type works of mAlai genre, compiled and published by late U.Ve. CaminAta aiyar

PM159 Works of pavEntar pAratitAcan - part IX

PM158  rAmAyaNa veNpA of maturakavi Srinivasa Aiyengar (in 2 parts)

PM157  campantar tEvAram-2, part I (verses 1-654)  

PM156 Holy Bible- New Testament - Part 6 - Books of Jacob, Peter-1 & 2, John -1-3 , Jude & Revelations [see also PM019 part 1 - Books of Mathew and Mark; PM030 part 2 - Books of John and Luke; PM039 part 3 - Book of Acts; PM041 part 4 - Book of Corinthians-I and II; PM042 part 5 Book of Galatians, Ephesians, Colossians, Thessalonians 1 & 2, Philemon, Hebrews, Timothy 1 & 2

PM155  ekkAlak kaNNini a work based on the palm-leaf manuscript held at Oriental Manuscripts Library at Chennai, Tamilnadu

PM154 Erezupatu and tirukkai vazakkam attributed to Poet Kambar

PM153 English Translation and Commentary of tirukkuRaL by Rev. Dr. G. U. Pope, Rev W. H. Drew, Rev. John Lazarus and Mr F. W. Ellis, first published in 1886 and reprinted a couple of times by Saiva Siddhantha Publishing House (1962, 1982).

PM152 Second edition of nan2n2Ul of pavaNanti mun2ivar - an ancient version keeping the yappu/ciir part intact. [see also PM0147]

PM151 - campantar tEvAram-I, part II (verses 722-1469)

PM150 - campantar tEvAram-I, part I (verses 1-721)

PM149 - cintu ilakkiyam (5) 
pazan2iyANTavan2 kAvaTiccintu of muttuk karuppaNNan2,
kantan2 maNampuri cintu by caNmuka tAcan2, cuppiramaNiyar cintu (author not known)
cittarARUTa noNTic cintu (author not known) & eNNaic cintu (author not known)

PM148 - Literary works of Malaysian writer R. Karthigesu - 3
kAtalin2Al alla - Tamil novel

PM147 - nan2n2Ul of pavaNanti mun2ivar 

PM146 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI part 3 (verses 4615 - 5063)
& tirumuRai -VI, part 4 (verses 5064 -5818) 

PM145 - taNTiyalangkAram of taNTiyAciriyar 

PM144 - Works of kumarakuruparar: tirucentUr kantar kaliveNpA, cakalakalAvalli mAlai & nIti neRi viLakkam 

PM143 - urainaTaiyil Kalevala (Tamil Prose version of Finnish Epic by Sivalingam Ramalingam (Uthayanan)

PM142 - nantikkalampakam (author and date of work not known)

PM141 - epic maNimEkalai of cIttalaiccAttanAr 

PM140 - 4 Short Stories collection-2nd set (in Tamil) of Prof. Re. Karthigesu, Penang, Malaysia (innoru taTavai, oTTuppul, nALakku & nallavarAvatum tIyavarAvatum)

PM139 - veRRivERkai (ativIrarAma paNTitar) & nanneRi (tuRaimangkalam civappirakaca munivar) 

PM138 - nAlvar nAnmaNi mAlai of tuRaimangkalam civappirakAca cuvAmikaL

PM137 - nIti veNpA (author unknown) & cOmEcar mutumozi veNpA of civanjAna munivar 

PM136 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -II part II (verses 1007 - 1543) &
part III (verses 1544 - 1958) (in tamil script, tscii)

PM135 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI part II (verses 3872 - 4614)
& palvakaiya tanippATalkaL (in tamil script, tscii)

PM134 - pANTiya, Chola, Vijayanagara mannarkalin meikkIrtikaL
From the Caves, Copper Plate Inscriptions of Tamilnadu

PM133 - Saiva Siddhantha Sastras-VIII cangkarpa nirAkaraNam by umApati civam

PM132 - mahAparata cUTAmaNi -ancient work on Classical Dance (author unknown)

PM131 - 4 Short Stories collection (in Tamil) of Prof. Re. Karthigesu, Penang, Malaysia

PM130 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -VI part I (verses 3267 -3871)

PM129 - pirapantat tiraTTu of T. Meenakshisundaram Pillai - part I (4 pirapantams)

PM128 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -V (verses 3029-3266)

PM127 - 11th tirumuRai of nampi ANTAr nampi tirumurai anthology-part II
(pAcurams 826-1419 of paTTinattup piLLaiyar & nampi ANTAr nampi)

PM126 - 11th tirumuRai of nampi ANTAr nampi tirumurai anthology-part I
(825 pAcurams/ works of kAraikkAL ammaiyar, kapilar, nakkiirar and 8 others)

PM125 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -IV (verses 2571- 3028)

PM124 - tiruvarutpA of rAmalinga aTikaL- tirumuRai -III (verses 1959 - 2570)

PM123 - kalingkattupparaNi of ceyangkoNTAr

PM122 -Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: XIII 
kAkam kalaitta kanavu by cOlaikkiLi (U. L. M. Atheek)

PM121 - muttoLLAyiram (author unknown)

PM120 - tiruvuntiyAr of uyyavantatEva nAyanAr and tirukkaLiRRuppaTiyAr (author unknown)

PM119 - baratha sEnApathiyam (author unknown)

PM118 - cUTAmaNi nikaNTu of maNTala puruTar

PM117 -Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: XII
irupatAm nURRANTu Izattuttamiz ilakkiyam
by C. Maunaguru, Mau. Chitralega & M. A. Nuhman

PM116 - mUvarulA (vikkirama cOzanulA, kulOttungka cOzanulA, irAcarAca cOzanulA) of oTTakkUttar

PM115 - vinA veNpA, koTikkavi, nenjcu viTu tUtu & civappirakAcam of Umapathi Sivam

PM114 - uNmai neRi viLakkam & pORRip pqRoTai of Umapati Sivam

PM113 - vaTamalai nikanTu of Iswara Bharathi

PM112 - kOtai nAcciyAr tAlATTu (author unknown)

PM111 - cilappatikAram - part II (maturaik kANTam, vanjcik kANTAm)

PM110 - kuruntokai (a work of cangkam period, several authors)

PM109-tirumalaiANTavar kuRavanjci (author unknown)

PM108 Works of pavEntar pAratitAcan - part VIII 
ilainjar ilakkiyam

PM107-Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: XI
aRiyappaTAtavarkaL ninaivAka by A. jesurajah

PM106-tirukkuRRAlak kuRavanjci, tirukkuRRAla mAlai and tirukkuRRAla UTAl of
tirikUTarAcappa kavirAyar ; tirukkuRRAlappatikam, tirukkuRumpalAppatikam
of tirunjAna campantar

PM105-maNonmaNIyam, a poetical play by pi. cuntaram piLLai

PM104 Works of pavEntar pAratitAcan - part VII
pANTiyan paricu

PM103-palapaTTai cokkanAta pulavarin azakar kiLLai viTu tUtu

PM101 - nEminAtam, a work on Tamil grammar

PM100-tolkAppiyam by tolkAppiyam

PM099-Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: IX
kaRRuvazik kirAmam by S. Vilvaratinam

PM098-Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: VIII
kanavin mIti - collection of short verses, by K.P. Aravindan

PM097-Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: VII
ini oru vaikarai - collection of short verses, by K.P. Aravindan

PM096-Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: VI
mukam koL - collection of short verses, by K.P. Aravindan

PM095-cantirikaiyin katai-short story, by cuppiramaNiya pAratiyAr. The story stops abruptly in the 9th chapter, since the author passed away before completing the story. Thus this work is one of the last incomplete  work of Bharathiyar. Bharathiyar passed away in 1921 and this work was first published in 1940. A distinctive feature of this work is  extensive usage of the agaraharat tamil.

PM094-tiruvAcakam - english translation, by Rev. G.U. Pope part I - Hymns 1 to 10

PM093 Works of pavEntar pAratitAcan - part VI

PM092-tiru icaippA verses of 11th tirumuRai (several authors)

PM091-pAnjcAli capatam by cuppiramaNiya pAratiyAr

PM090 Works of pavEntar pAratitAcan - part V kAthal ninaivukal

2000 releases

PM089 Works of pavEntar pAratitAcan - part IV kutumpa viLakku

PM088 Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors - V maraNattul vAzvOm - a collection of 82 poems of 31 authors

PM087 paripATal and paripATal tiraTTu (work of eTTuttokai anthology)

PM086 Works of pavEntar pAratitAcan - part III iruNTa viiTu

PM085 Namakkal Kavinjar V. Ramalingam Pillai pATalkaL-III (songs 181-251)

PM084 Works of pavEntar pAratitAcan - part II tamiziyakkam

PM083 cittarpATalkaL series - part II  paTTinattup piLLaiyAr (aka paTTinattAr) pATalkaLr

PM082 Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors - IV
mOkavAcal - a collection of short stories by ranjcakumAr

PM081 tiruvarutpayan of umApati civAccAriyAr

PM080 civanjAnapotam of meykaNTa tEvar

PM079 Namakkal Kavinjar V. Ramalingam Pillai Songs- part II

PM078 malaipaTukaTAm of perungkaucikanAr (one of the pattuppATTu anthology)

PM077 paTTinappAlai of kaTiyalUr uruttirang kaNNanAr (one of the pattuppATTu anthology)

PM076 siththar pAtalkaL Series - I

PM075 apirAmi pattar's thiruk kadavUr prapanthankaL

PM074 paththirakiriyAr's meynjnjAna pulampal (Siththar's series)

PM073 kuRincippATTu of kapilar (one of the pattuppATTu anthology)

PM072 Namakkal Kavinjar V. Ramalingam Pillai Songs- part I

PM071 maturaikkAnjci of mangkuTi marutanAr (one of the pattuppATTu anthology)

PM070 neTunalvATai of maturaik kaNakkAyanAr makanAr nakkiirar (one of the pattuppATTu anthology)

PM069 perumpANARRuppaTai of kaTiyalUr uruttirangkaNNanAr (one of the pattuppATTu anthology)

PM068 Saiva Siddhantha Sastras : I: irupA irupatu (aruNanti civAcAriyAr) & uNmai viLakkam (manavAcakang kaTantAr)

PM067 tirumurukARRuppaTai of of maturaik kaNakkAyanAr makanAr nakkiirar

PM066 Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: III
aziyA nizalkaL: oru kavitait tokuppu (by M.A. Nuhman)

PM065 Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: II
akangkaLum mukangkaLum - kavitait tokuppu (by cu. vilvaretinam)

PM064 cirupANARRuppaTai of iTaikkazi nATTu nallUr nattattanAr (one of the pattuppATTu anthology)

PM063 porunarARRuppaTai of muTattAmakkaNNiyAr (one of the pattuppATTu anthology)

PM062 Remnants of Tamil works that have been lost over the years: II
vaLaiyApati - one of major Tamil Epic

PM061 Remnants of Tamil works that have been lost over the years: II
pazaya rAmAyaNam

PM060 kArAnai vizupparaiyan maTal of kaviccakravarti jeyangkoNTAr

PM059 vivEka cintAmaNi (author not known)

PM058 - Tamil Works of Contemporary Sri Lankan Authors: I EzhanATu ilakkiya valarcci of taLaiyacingkam -  a collection of articles by the Eelam Tamil author Mr. ThaLaiyacingkam written in wrote in the Sri Lankan Tamil Newspaper ceythi over a one year period  (1964-1965) on the situation at that time and on Sri Lankan Tamil authors active and well-known during that period together with an introductory article on the background situation in Sri Lanka that led the author to write this series of 33 articles

PM057 puRanAnURu (part of eTTuttokai anthology)

PM056 tiNaimAlai 150 of of kaNimEtAviyAr

PM055 yApparungkalakkArikai of amitacAkarar -  a classic work on Tamil Grammar, outlining the rules for Tamil poetry

PM054 tirukkOvaiyAr (tirucciRRampalakkOvaiyAr) of mANikka vAcakar

PM053 mullaip pATTu - mUlam, ArAycci urai by maraimalai aTikaL

PM052 caracuvati antAti & caTakOpar antAti - kambar

PM051 innailai & Kainnilai - kiizkaNakku works

PM050 maturApuri ampikaimAlai of kulacEkara pANTiyan2

PM049 cuppiramaNiya pAratiyAr paTalkaL -III

PM048 tirikaTukam of nallAtanAr (one of kiizkaNakku works)

PM047 nAnmaNikkaTikai of viLampinAkanAr (one of kiiz kaNakku works)

PM046 cilappatikAram - part I (pukArk kANTam) of iLankO aTikaL

PM045maturaik kalampakam of kumara kuruparar

PM044 Kalevala, Finnish Epic in Tamil (of Uthayanan)- part III

PM043 maturai mInATciyammai piLLaittamiz of kumara kuruparar

PM042 Holy Bible-New Testament- part V - Galatians, Ephesians, Colossians, Thessalonians 1 & 2, Philemon, Hebrews, Timothy 1 & 2

PM041 Holy Bible-New Testament -part IV - Corinthians I & II

PM040 maturaic cokkanAtar's tamiz viTu tUtu

PM039 Holy Bible - New Testament - part III -  Acts

PM038 patiRRuppattu (one of eTTuttokai)

PM037 azakin cirippu of Bharathidaasan

PM036 pazamozi 400 of mUnRurai araiyanAr (of 5th C AD), one of the kiizkaNakku works

PM035 Part-I of cUoLamaNi, one of five minor epics (Author tolAmozittEvar, of ca. 9th C AD)

PM034 sKanda sashti kavacam (Devaraya Swamikal) and skanta kuru kavacam

PM033 Kalevala: A Finnish Epic - Part II, translated by Uthayanan

PM032 Kalevala: A Finnish Epic - Part I, translated by Uthayanan

PM031 The akaval verses of tiruvarutpA of rAmalingka aTikaL (aka vaLLaLAr) and vaTivuTai mANikkamAlai, also of rAmalingak aTikaL.

PM030 Bible -New Testament - part II - the gospels of Luke and John

PM029 kAr nArpatu (maturai kaNNangkUtanAr); ElAti (kaNimEtaiyAr); and ciru pajna mUlam (kAriyAcAn) (part of the patinenkiizkaNakku)

PM028 aingurunUru of kUTalur kizAr (one of eTTutokai anthology)

PM027 aintinai aimpatu (mARan poRaiyanAr) -50; aintinai ezupatu (mUvAtiyAr) - 70; tiNaimozi aimpatu (kaNNan cEntanAr & innilai (poikaiyAr) - 50 (of patinenkiizkaNakku nUlkaL)

PM026 apirAmi antAti and apirAmi amman patikam by apirAmi paTTar with kavijnar Kannadasan's explanations for apirami antAti

PM025 innA nArpatu (Kapilar) - 40; iniyavai nAraptu (pUtajnEntanAr) - 40; kaLavazi nArpatu (poikaiyAr) - 41 and mutumozikkAjnci (maturai kUTalUr kizAr) - 100 (of pathinenkIzhkaNakku from Sangam period )

PM024 AcarakkOvai by peruvAyin muLLiyAr (one of patin2en2kIzkaNakku nUl of cangkam period )

PM023 A collection of devotional songs on Lord Muruga

PM022 ulakanIti verses of ulakanAtar

PM021 Works of C. cuppiramaNiya paratiyAr - part II (gnanap pAdalkaL, palvakaip pAdalkaL & cuya carithai)

PM020 natarAcappattu of municAmi mutaliyAr

PM019 Holy Bible  - New Testament - Gospels acc to Mathew & Mark

PM018 tiruvarutpA of rAmalingka aTikaL (aka vaLLaLar) - tirumuRai 1 & 2

PM017 tirukuRaL couplets in English (Kaviyogi cuttAn2anta pAratiyAr)

PM016 nAlaTiyAr (several poets of cangkam period)

PM015 naLaveNpA (pukazEntip pulavar)

PM014 Bhagavad Gita: Translation & Commentary in Tamil (C. Subramania Bharathiyar)

PM013 tEcika pirapantam (vEtAnta tEcikar)

PM012 Songs of cuppiramaNiya pAratiyAr - part I

PM011 taNNIr tEcam (kavijnar Vairamuttu) Serial published in Anantha Vikatan

PM010 tirumantiram - part III (tirumUlar)  Verses 1705 - 3042

PM009 tirumantiram - part II (tirumUlar) 3-6 tantirangkaL (verses 549 - 1704) 

PM008 nAlAyira tivya pirapantam- part IV (Verses 2791-4000: nammAzwAr tirumozi)

PM007 nAlAyira tivya pirapantam - part III  (verses 2032 to 2790: tirumangkai AzwAr periya tirumozi)

PM006 nAlAyira tivya pirapantam - part II (verses 948 to 2031: tirumangkai AzwAr periya tirumozi)

PM005 nAlAyira tivya pirapantam - part I (first 947 verses : periyAzwAr tirumozi)

PM004 tirumantiram - part I (tirumUlar) (first 548 verses : pAyiram, mutal, iraNTAm tantirangkaL)

PM003 tiruvAcakam (mANicka vAcakar)
(51 Hymns, 662 verses)

PM002 Auvaiyaar's Works
AtticuTi (109), konRai vEntan (91), nalvazi (40 verses) & mUtuRai (30 verses)

PM001 tirukkuRaL of tiruvaLLuvar (1330 couplets in Tamil) (see also Thirukural, one of the great books of the world.... )

 

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home