தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamils - a Trans State Nation > Tamil Language & Literature > Auvaiyar & her  Writings  - ஒளவையாரும் அவர் நூல்களும் > ஒளவையார் பெருமை >  Athisoodi with English Rendering - ஆத்திசூடி > Konraiventhan - கொன்றைவேந்தன் > Muthurai  - மூதுரை >  Nalvazhi with English Rendering - நல்வழி > Works of Auvaiyar :AticuTi, konRai vEntan, mUturai & nalvazi in tscii format

Works of Auvaiyar :
AticuTi, konRai vEntan, mUturai & nalvazi

¡ :
, ȧ, Ш & ƢEtext Preparation, Proof Reading and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland. This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding.
So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly.

Project Madurai 2001 Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of  electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.  Details of Project Madurai are available at the website http://www.projectmadurai.org/ You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


¡ :

1.

š

Ũ
اš ¡.

¢

1. Ţ.
2. .
3. ­ ç.
4. Ţ째.
5. Ţ.
6. Ţ.
7. ­.
8. ­.
9. ­ .
10. .
11. Ƣ.
12. Ţ .
13. 째.

¢

14. 񦼡 .
15. Ũ.
16. ɢ á.
17. .
18. ­ ţ .
19. ­ Ȣ ­.
20. .
21. Ȣ ȧ.
22. ¢ .
23. Ȣ .
24. ­ ġ .
25. .
26. ­ ﺢ ¢.
27. ﺸ .
28. ġ .
29. ­Ǩ¢ .
30. è ȧ.
31. .


32. .
33. Ţþ.
34. ƨ š.
35. .
36. ̽ Ţ.
37. â.
38. Ƣ.
39. Ţ .
40. Ţ ç.
41. Ţ.
42. Ƣ.
43. .


44. Ȣ .
45. ȡ ­ ­.
46. .
47. ȧ.
48. Ǣ .
49. Ţ.
50. .
51. â Ȣ .
52. â.
53. .
54. â.


55. 째 â.
56. Ţ.
57. ʨ .
58. Ţ .
59. ­ .
60. 츢 Ţ .
61. ­.
62. 򧾡 š.
63. .
64. ȧ.
65. .


66. .
67. .
68. ¢ â.
69. Ţ¡.
70. Ѹ.
71. .
72. ¢ Ţ .
73. .
74. Ţ ϧ.
75. ç.
76. ­ .


77. Ƣ .
78. Ƨ.
79. .
80. .
81. Ҹ󾡨 Ȣ š.
82. .
83. â¡ Ш .
84. .
85. §ġ ­.
86. Ȣ š.
87. Ƣ â.


88. .
89. ȡ ­ .
90. .
91. Ţ.
92. ӨӸ .
93. 츧á ­.
94. Ģ ġ .
95. .
96. ŢƢ¡ .
97. Ƣ Ƣ.
98. ɢ.

Ÿ
99. Ĩ .
100. š ܧ.
101. Ţ Ţ.
102. ţ .
103. ɡ ­.
104. ռ š.
105. .
106. Ţ .
107. Ÿ ¢ .
108. ɡ .
109. .


2.

š

¢
اš ¡.

¢

1. Ȣ .
2. .
3. ­ .
4. ¡ ¡ .
5. ̾ .
6. ռ 츢 ռ .
7. .
8. š š .
9. Ҹ .
10. Ũ Ȣ ø ­.
11. Ģ ž .
12. Ţ ; Ƣ.
13. 즸 .


14. .
15. .
16. 𼡾¢ .
17. ơ ¢ .
18. 츢 ­.
19. ¢ ţâ .
20. ¢ Ţ .
21. ھ .
22. ɢ Ţ.
23. Ȣ ­ Ţ.
24. Ţ Ȩ ڼ .
25. Ģ .


26. 󿾢 ¡.
27. ȡ ȡ .
28. .
29. .
30. ­.
31. š ž .
32. .
33. Ҹ ¡ .
34. ­ ­ .
35. .
36. â.


37. ­.
38. ¢ 󾦾 ¢ ­.
39. ø Ţ .
40. á á .
41. ¡ ¢ .
42. .
43. Ȣ .
44. Ƣ츢 .
45. ¸ .
46. ͨ¢ ­ɢ.
47. Ƨɡ ƨ .


48. Ģ .
49. š ­.
50. .
51. ø ø ­.
52. н.
53. Ө â .
54. 墨 Ǣ ﺸ ­.
55. á á.
56. ɢ ç.
57. .
58. Ч (? ) ɡ.


59. ¢â â.
60. ġ ¢ Ȣ .
61. Ҹ .
62. .
63. Ҩ Ţ.
64. â¡ ­ â .
65. ȡ ­ .
66. .
67. ȡ .
68. ġ ġ Ţ.
69. ɸ .


70. ¢ Ţ󧾡 .
71. â â ­.
72. ġ .
73. ­ġ .
74. ¢ Ţ.
75. 򧾡 š .
76. ¢ 򾢨 .
77. Ƣ .
78. ŢƢ¡ ¸ .
79. Ƣ 츢 Ƣ .
80. .

Ÿ
81. ¢ Ȣ Ƣ .
82. š .
83. Ţ󾢧ġ ­ .
84. ţ .
85. çš ­š ­.
86. .
87. ­ .
88. Ȣ Ш ­.
89. Ÿ .
90. ­ 򾢨 .
91. ­ š .


3. Ш

š

š á
ɢ Ѽ -즸
էɢ 쨸 ¡
š .

Ȣ 측 Ȣ
-
á
¡ վ ġ.
1

ġ
ϧ - ġ
ġ
.
2

­ɡ ­Ǩ ڨ 측
­ɡ Ţ ­ɢ-­ɡ
ġ ֧
Ǣġ .
3

ͨ¢ ȡ() š
ġ
츧;
.
4

ȡ Ȣ
-
ġ
Ȣ ơ .
5

­ ¢ ¡
Ĩ ŧá -
ġ
Ũԧ .
6

ǧ
ǧ Ȣ -
ǧ
ǧ ̽ .
7

ġ
ġ - ġ
̽ ; ŧá
­ ­ .
8

¡
¡ - ¡
̽ ; ŧá
­ ­ .
9

򾿣 š측 Ƣ¡
- ĸ
ġ ǧ
ġ .
10

Ө â ɡ
Ţ ɡ Ө¡ -
¡() ­Ȣ
.
11

â (;) ­ɢ
Ȣ ­ - â
() է
Ţ.
12

¡
- ſΧ
𧼡 š¡ ȡ ȢȢ
𼡾 .
13

¢ġ šƢ
š Ţ -
ġ ȨŢâ() ɡ ֧
ġ Ţ.
14

âĢ Ţâ
() ɡ - Ȣ¡
Ȣ š
Ģ ­ .
15

¡ ȢŢ
վ - ¢

š ­ .
16

ڿ Ȩŧ
Ƣ -
ħ
š .
17

â â§; â ()
ġ ɡ? - â
ɢ ̼ ɡ ɡ
̼ .
18

츢 Ӹ츢
Ƣ Ӹš Ƣ - Ƣ

Ţ¢ § .
19

Ȣ
Ţ¡ - š
¢
š .
20

­ġ ­ġ Ȣ
­ġ ­ġ ¢ - ­ġ
Ģ ̧ Ţ
Ģ ȡ Ţ.
21

ؾš ȸ ­ 狀
վš ȡ - վ
ﺢ 󾧾
Ţ.
22

ǧš() ﺢ
ǧš() š - Ţ
Ƣ ڧ
ȡ .
23

ȡ
ȡ ȡ - ġ
츨 츧 Ӹ и
쨸 .
24

ͨ Ȣ Ш
ﺡ - ﺢ
ר¡ š
Ţġ .
25

ȡ 츢
ɢ ȡ Ҩ -
ġ ȡ
­ ġ .
26

ġ ڽ
ġ () - Ģ
š ȧ
­Ģ() ­ ظ .
27


̨ (;) ġ -
Ȣ ¢
Ȣ ŧá .
28

Ţɢ š
ġ -
() ŧǡ ; â
() ŧǡ () .
29

ɧ Ũ
Ȣר¡ -
̨ Ǣƨ
.
30

4. Ƣ


š

Ǣ
է -
âӸ


ɿ
-
Ƣ Ȣ; 򧾡
Ƣ .
1

­񦼡Ƣ Ȣ
š ȢӨ¢ - ɢ¢
­ â¡ ­ ­Ƣ
.
2

­() ­ ­ּ() ­
­ () ­á - ­θ
¢ Ƣ Ģ
Ţ񼡨 ţ.
3

ո ¡
ġ - ġ
ŢƦȢ 򾢨째 ̧
.
4

šá šá
() ȡ - ­
񽡸
ŧ Ƣ.
5

Ƣ () ͸
¡ -
ġ çȢɡ
ġ š ¢.
6

ġ¡ ɡ ­׼
ġ Ģ -ġ
Ȣ Ģɡ
Ȣ .
7

¢
Ȣ ܼš -
â¡
â¡ .
8

š()
측 -
ɡ
­ ­ .
9


ŧá - !
Ƣ!
즸? () ­, , ­
11

տ Ƣȡ Ƣ¡
­տ ȡ ġ - տ
() Ȣ¡ ­ ¢
ɡ š Ȣ.
11

¢ úȢ
ţȢ š Ţ -
šž
ŧȡ ,
12

š ¡ Ƣ Ȣ
š ¡ Ţ- š
š ¡ Ţš
Ţ¾ .
13

 š쨸
­ Ģ ­ - 
¢ 쨸 Ƣ¡
¢ŢΨ .
14

š
տ ­ -
­Ч(;) ¡ ġ ġ
Ţ ¡ Ţ.
15

Ŀ 째 ̽¡
ȡ ը¡ -
Ƣ¡ ¸
Ҿ Ȣ.
16

Ţ¢ 측
է ­տ?-
"-!" Ȣ Ȣ ­
̧ ?
17

ȡ տ ĸ
ȡ ɧ - ȡ
­ý ­(;) ­
ý .
18

Ţ Ȣ
Ţ á ʨ - Ţ
Ƣ ¢Ȣ Ψ¡
Ƣ â째 .
19

Ш¡ ȢƢ šȡ
Өš -­
ڨ 츢
ڨ Ţ Ţ.
20


Ҹ š -
š ġ
¡ .
21

ҨШ
Φ ɢ - Ţ()
Ţ ¢ ¡ Ţ
Ţ .
22

ž է ̧
Ģ է - 㧾Ţ
Ȣ šŧ ̧
ȡ ɡ .
23

Ȣġ Ȣ(;) ¢ġ
Ȣġ () - Ȣ
ġ (;)
즸 ­ġ .
24

ӾĢ šɡ
Ƣ - ɾ
ġ ɡ ɡ
ġ ɡ .
25

Ţ Ȣר
 ǡ - ɢ
Ģ ھ
󾢼 .
26

츢 дƢ ȡ
Ȣ â -
¡
¡ .
27

Ƣ
- Ҩ
š쨸
Ш ħ .
28

Ūš š Ţ
­ ¡ - Ӿ
ȡ š Ǣ
ȡ ĸ .
29

Ţ Ţ
¡ ȢƢ -
򾡨 ġ ġ ȡ
Ţ .
30

­̨ () ­(;)
- ̨
ţ Ţ(;) Ƣﺡ
ɢ.
31

Ȣ ġ
Ȣ Ȣ - Ȣ
š
ţ .
32

ɨ ɨ ġš(;)
ﺢ ¡ -
Ţ
Ţ.
33

ġ ɡ ¢
ġ - ­ġ
­ġ (;) ȣ
ġ() š¢ .
34

š
š ڽš ǧ - š
Ţ ȡ Ţɧ
ȡ() .
35

κ Ģ
Ǣ - 񦾡
Ţ
.
36

ި ž ž Ӿġ
ĸ ­ -
ġ Ũ 狀
Ţš Ţ.
37


- ȿ
ɾ ¡쨸
š .
38

Ţ զը
ȡɡ¢ -
ǧ â¡
Өǧ .
39

տ
ɢƢ -
š
š ڽ.
40

This page was first put up on June 21, 2001
Please send your comments and corrections to the Webmaster(s) of this site