தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Project Madurai >Index of  Etexts released by Project Madurai - Unicode & PDFதிருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது

 
kOvai ceTTipALaiyam makAvittuvAn
kuTTiyappa kavuNTar iyaRRiya
"tirupErUrp paTTIcar kaNNATi viTutUtu"

கோவை செட்டிபாளையம்
மகாவித்துவான் குட்டியப்ப கவுண்டர் இயற்றிய
திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூதுAcknowledgements:
Etext preparation : Dr. Naga Ganesan, Houston, Texas, USA
Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
Source Acknowledgement: Based on the Handwritten manuscript of Mr. R. N. Kalyanasundaram, dated 16 August 1939

© Project Madurai 1999 - 2003
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website  http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

நூலின் காலம் - 18-ஆம் நூற்றாண்டு
இரா. ந. கல்யாணசுந்தரம் ஏடு பெயர்த்து எழுதிய தேதி: 16 - ஆகஸ்டு - 1939
வையவிரி வலையுலா வைப்பு - நா. கணேசன், ஹூஸ்டன்


Mail Us up- truth is a pathless land - Home