தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Language & Literature > Maha Kavi Subramaniya Bharathy Index of Works - பட்டியல்  > பாரதியார் புனைந்த விநாயகர் நான்மணிமாலை

Maha Kavi Subramaniya Bharathy - vinAyakar nAn maNimAlai

பாரதியார் புனைந்த
விநாயகர் நான்மணிமாலை


Acknowledgements:

Our sincere thanks to Ve. Subramaniyan, Chennai, India for preparation of the etext of this devotional piece in TSCII format and to Mr. N,D. Logasundaram for the html version.
PDF / UTF-8 / Unicode versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland
© Project Madurai 2005
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website http://www.projectmadurai.org/ You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact


Notes from Mr. Ve. Subramniyan.

பிள்ளையாரின் சிறப்புகளைக்கூறி படிப்பவர்க்கு நன்மை பயக்கும் அற்புதமான ஸ்லோகங்கள் இவை. புதுவை மணக்குள விநாயகரைக் குறித்து பாரதியார் பாடிய இந்த 'விநாயகர் நான்மணி மாலை'யின் கையெழுத்துப் பிரதியில் சில இடங்கள் பாரதியாரால் நிரப்பப் படாமல் இருந்தன. அவற்றைப் பின்னாளில் கவிமணி ஸ்ரீ தேசிக விநாயகம் பிள்ளை, ஸ்ரீ சுத்தானந்த பாரதியார் ஆகியோர் பூர்த்தி செய்தனர். பிள்ளையாரை நினைத்துக்கொண்டு, இதை ஒருமுறை முழுக்கப் படித்தாலே ஒரு பரவசம் ஏற்படுவதை உணரலாம்.
அன்புடன், வெ.சுப்பிரமணியன்,ஓம்.


Mail Us up- truth is a pathless land - Home