தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Unfolding Consciousness > Spirituality & the Tamil NationThirumuraikal > 63 Nayanmars - Sri Swami Sivananda > Periya Puranam - பெரியபுராணம் - சேக்கிழார் > Canto 1, Carukkam -1(திருமலைச் சருக்கம்) & 2 (தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்)  > Canto 1, Carukkam -3 (ilai malinta carukkam)  > Canto 1,  Carukkam -4  (mummaiyAl ulakANTa carukkam) > Canto 1,  Carukkam 5 (tiruninRa carukkam) > Canto 2 Carukkam - 6 part 1  (vampaRA varivaNTuc carukkam) Canto 2 Carukkam -6 part 2  (vampaRA varivaNTuc carukkam) Canto 2 Carukkam -6 part 3  (vampaRA varivaNTuc carukkam) > Canto 2 Carukkam 7 -13 > koRRavankuTi umApati civAcAriyAr's cEkkizAr cuvAmikaL purANam - History of Periyapuranam
 

periya purANam of cEkkizAr
Canto 1, Carukkam -1 & 2

சேக்கிழார் அருளிய
திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற பெரிய புராணம்

முதற் காண்டம் (பன்னிரண்டாம் திருமுறை )
சருக்கம் 1 (திருமலைச் சருக்கம்) &
2 (தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்)


Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of the Univ. of Koeln, Germany for providing us with the transliterated/romanized version of the etext and giving us permission to release the TSCII version as part of Project Madurai etext collections.  TSCII proof reading by tiruciRRampalam aRakaTTaLai, Kovilpatti, Tamilnadu.  Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram Lausanne, Switzerland.

This webpage presents the Etext in Tamil script but in Unicode encoding. To view the Tamil text correctly you need to set up the following: i). You need to have Unicode fonts containing Tamil Block (Latha,Arial Unicode MS, TSCu_Inaimathi, Code2000, UniMylai,...) installed on your computer  and the OS capable of rendering Tamil Scripts (Windows 2000 or Windows XP). ii)Use a browser that is capable of handling UTF-8 based pages (Netscape 6, Internet Explorer 5) with the Unicode Tamil font chosen as the default font for the UTF-8 char-set/encoding view. In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu

Project Madurai 1999 - 2004 - Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website  http://www.projectmadurai.org/  You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


உள்ளுறை

1. திருமலைச் சருக்கம்
1.00 பாயிரம் (1-10)மின்பதிப்பு
1.01 திருமலைச் சிறப்பு (11-50)மின்பதிப்பு
1.02 திரு நாட்டுச் சிறப்பு (51-85)மின்பதிப்பு
1.03 திருநகரச் சிறப்பு (86-135)மின்பதிப்பு
1.04 திருக்கூட்டச் சிறப்பு (136-146)மின்பதிப்பு
1.05 தடுத்தாட்கொண்ட புராணம் (147-349)மின்பதிப்பு

2. தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம்
2.01 தில்லை வாழ் அந்தணர் புராணம் (350-359)மின்பதிப்பு
2.02 திருநீலகண்ட நாயனார் புராணம் (360-403)மின்பதிப்பு
2.03 இயற்பகை நாயனார் புராணம் (404-439)மின்பதிப்பு
2.04 இளையான் குடி மாற நாயனார் புராணம் (440 -466)மின்பதிப்பு
2.05 மெய்ப் பொருள் நாயனார் புராணம் (467-494)மின்பதிப்பு
2.06 விறன்மிண்ட நாயனார் புராணம் (495 - 505)மின்பதிப்பு
2.07 அமர் நீதி நாயனார் புராணம் (506-550)மின்பதிப்பு

 
Mail Us up- truth is a pathless land - Home