தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Diaspora - a Trans State Nation > Pongu Thamizh  > Australia > Bahrain  > Botswana > Canada  > Denmark > Eelam  > Fiji > Finland > France > Germany > Guadelope & Martinique > Indonesia > Italy > Karnataka > Malaysia > Mauritius > Myanmar > Netherlands  > New Caledonia & Tahiti > New Zealand > Norway > Quatar > Reunion  > Seychelles > Singapore > South Africa   >  SwedenSwitzerland >Tamil Nadu >Trinidad   > United KingdomUSA > International Frame of  the Tamil Struggle > Struggle for Tamil Eelam

Tamils - a Trans State Nation

CONTENTS
OF THIS SECTION

Last updated
15/07/07

 இத்தாலி தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம் நடத்தும் உதைபந்தாட்டப் போட்டி, 15 July 2007
Unione Della Nuova Generazione - “ஒருங்கிணைந்த புதிய தலைமுறை”  - Arugan
European Union & the Struggle for Tamil Eelam
இத்தாலி தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் அனுசரணையுடன் இயங்கும் திலீபன் தமிழ்ச்சோலை மாணவர்களின் கலைமாலை 2005-ன் படத்தொகுப்பு
TRO - Organizzazione per la Riabilitazione dei Tamil

Italy - இத்தாலி
- an estimated 25,000 Tamils live in Italy -Tamils in Italy demonstrate in support of Tamil Eelam, 29 May 2006
[see also Tamils demonstrate in Australia, CanadaFrance, Germany,
Switzerland, Netherlands, Norway, Sweden, Finland, South Africa]

Maaveerar Naal 2005 Italy
Maaveerar Naal 2005 Italy
இத்தாலி பலெர்மோ நகரில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்
- 2005 நிகழ்வின் படத்தொகுப்பு


Thileepan Illam - திலீபன் இல்லம், Maveerar Naal, 2004

 

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home