தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home  > Tamils - a Trans State Nation  - தமிழ் அகம்: ஓர் உணர்வா, அல்லது இடமா? > The Tamil Heritage > Tamil Language & Literature > Culture of the TamilsSathyam Art Gallery > Spirituality & the Tamil Nation > நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - பொருள் அடக்கம் > முன்னுரை - முனைவர் கண்ணன்மானிடம் தழுவிய ஆழ்வார்கள் - ம. தனபாலசிங்கம் > பாடல்கள் 1- 473 >   பாடல்கள் 474 - 646  >பாடல்கள் 647 - 947 > பாடல்கள் 948-1447பாடல்கள் 1448 - 2031 > பாடல்கள் 2032- 2790 > பாடல்கள் 2791-3342 > பாடல்கள் 3343-4000

nAlAyirat tivviyap pirapantam

பன்னிரு ஆழ்வார்கள் அருளிய
நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம்
பொருள் அடக்கம்

  முன்னுரை - முனைவர் கண்ணன், கீல், ஜெர்மனி.  
  மானிடம் தழுவிய ஆழ்வார்கள் - ம. தனபாலசிங்கம்  
  Divya Prabhandham -  Dr. Siva Chidambaram  
  verses 1-473
(1-12) ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த திருப் பல்லாண்டு unicode pdf
(13-473) ஸ்ரீ பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த திருமொழி
 

verses 474 -947   

(474-503) ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்செய்த திருப்பாவை unicode pdf
(504-646) ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்செய்த நாச்சியார் திருமொழி
(647-751) ஸ்ரீ குலசேகரப் பெருமாள் அருளிச்செய்த பெருமாள் திருமொழி unicode
(752-871) திருமழிசைபிரான் அருளிச்செய்த திருச்சந்த விருத்தம்
(872-916) ஸ்ரீ தொண்டரடிபொடியாழ்வார் அருளிச்செய்த திருமாலை
(917-926) ஸ்ரீ தொண்டரடிபொடியாழ்வார் அருளிச்செய்த திருப்பள்ளியெழுச்சி
(927-936) திருப்பாணாழ்வார் அருளிச் செய்த அமலனாதிபிரான் தனியன்கள்
(937-947) ஸ்ரீ மதுரகவியாழ்வார் அருளிச்செய்த கண்ணி நுண்சிறுத்தாம்பு
  verses 948 -1446
(948-1447) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி unicode  pdf
 

verses 1448 - 2031 

(1448-2031) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமொழி unicode pdf
 

verses 2032 - 2790   

(2032-2051) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திருக்குருந்தாண்டகம் unicode pdf
(2052-2081) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திரு நெடுந்தாண்டகம்  
(2082-2181) ஸ்ரீ பொய்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த முதல் திருவந்தாதி  
(2182-2281) ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் அருளிச்செய்த இரண்டாம் திருவந்தாதி  
(2282-2381) ஸ்ரீ பேயாழ்வார் அருளிச்செய்த மூன்றாம் திருவந்தாதி  
(2382-2477) திருமழிசையாழ்வார் அருளிச்செய்த நான்முகன் திருவந்தாதி  
(2478-2577) ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவிருத்தம்  
(2578-2584) ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாசிரியம்  
(2585-2671) ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருவந்தாதி  
(2672) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவெழுகூற்றிருக்கை  
(2673-2712) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த சிறிய திருமடல்  
(2713-2790) திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த பெரிய திருமடல்  
 

verses 2791-3342  

(2791-3342) ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய் மொழி unicode pdf
  verses 3343 - 4000  
(3343-3892) ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திருவாய் மொழி unicode pdf
(3893-4000) திருவரங்கத்து அமுதனார் அருளிச்செய்த இராமாநுச நூற்றந்தாதி

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home