தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search
Home > Tamils - a Trans State Nation > One Hundred Tamils of the 20th Century -  Kavi Arasu Kannadasan >  Selected Lyrics > அச்சம் என்பது மடமையடா, அஞ்சாமை திராவிடர் .. உடமையடா


Selected Kannadasan Songs

  அச்சம் என்பது மடமையடா
also in Video

அச்சம் என்பது .. மடமையடா..
அஞ்சாமை திராவிடர் .. உடமையடா

அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

கனக விசயரின் முடித்தலை நெறித்து
கல்லினை வைத்தான் சேரமகன்
ஆ...ஆ...ஆ.... ஆ...ஆ.........
கனக விசயரின் முடித்தலை நெறித்து
கல்லினை வைத்தான் சேரமகன்
இமய வரம்பினில் மீன்கொடி ஏற்றி
இடைபட வாழ்ந்தான் பாண்டியனே.

அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா

கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பான் தமிழன்னை
ஆ...ஆ...ஆ....ஆ...ஆ.....
கருவினில் வளரும் மழலையின் உடலில்
தைரியம் வளர்ப்பாள் தமிழன்னை
களங்கம் பிறந்தால் பெற்றவள் மானம்
காத்திட எழுவான் அவள் பிள்ளை

அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா

வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர்
சரித்திரம் தனிலே நிற்க்கின்றார்

அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா
தாயகம் காப்பது கடமையடா
அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா

achcham enbadhu madamaiyadaa
anjaamai dhiraavidar udamaiyadaa
aarilum saavu noorilum saavu
thaayagam kaappadhu kadamaiyadaa
thaayagam kaappadhu kadamaiyadaa

(achcham)

kanagavijayanin mudithalai ozhiththu
kallinai vaiththaan chaera mannan
imaya varambinil meenkodi aetri
isai pada vaazhndhaan paandiyanae

(achcham)

karuvinil malarum mazhalaiyin udalil
dhairiyam valarppaal thamizhannai
kalangam pirandhaal petraval maanam
kaaththida ezhuvaan aval pillai

(achcham)

vaazhndhavar koadi maraindhavar koadi
makkalin manadhil nirpavar yaar
maaberum veerar maanam kappoar
sariththiram thanilae nirkinraar

(achcham)
 
 

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home