தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home   > Tamil National ForumArugan - Italy >

Tamil National Forum
TAMIL NATIONAL FORUM

Selected Writings - அருகன் (இத்தாலி)
arugan@libero.it

10 November 2007 “யுஎன்ஜிஏ” (UNGA) அமைப்பின் தமிழ்ப் பிரிவான “ரிஎன்ஜிஏ” (TNGA) அமைப்பு தமிழர்களுக்காக ஏற்படுத்திய மாபெருங்கருத்தரங்கு
29 July 2006 தத்தளிக்குது தமிழ்மொழி  

கடந்த சில நாட்களில் எமது TNGA அமைப்பின் பிரதிநிதிகளாக இலங்கை வெளிநாட்டுத் தூதராலயத்துக்குச் சென்றிருந்தோம். அங்கு நாம் கண்டசம்பவங்கள், நாம் அநுபவித்த அனுபவங்கள், எங்களை இரு மாறுபட்ட விவாதத்திற்குள்ளாக்கியது.

18 June 2006  உலகுக்கு உயிர்தந்த உத்தமர்
18 June 2006 கரும்புலிகளின் இரும்பொலிகள்
12 June 2006 வழுக்கி விட்டவாழ்க்கைகளின் வார்த்தைகள்
12 June 2006 பாடல்
1 June 2006 கற்பு என்பது நம்பிக்கை
1 June 2006 அர்ச்சனைக்குள் சிலவார்த்தைகள்...!
1 May 2006 குற்றச்சாட்டும் பாராட்டும்
31 December 2005 கடந்தது 2005
26 December 2005 அலை அலை அலை அலை அலை அலை அலையே
2 February 2005 இன்னும் நீ கற்கவேண்டியது...!!
12 January 2005 சுனாமியில்த் தாக்கப்படாத நடமாடும் பிணங்கள்...!!!

 

விழிகளை மூடி, விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது வாழ்க்கை... - audio

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home