தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Diaspora - a Trans State Nation > World Tamil  Anthem

Tamils - a Trans State Nation

World Tamil Anthem
Kasi Ananthan, 11 December 2001

[to read the Tamil script you may need to download
& install a Tamil Unicode font from here]

உலகத் தமிழர் பண்
இயற்றியவர் : உணர்ச்சிக் கவிஞர் காசி.ஆனந்தன்இணைந்தோம் ! உலகத் தமிழராய்
நாங்கள் இணைந்தோம் !
நனைந்தோம் ! எங்கள் தமிழ் உயிர்
உயிரென நினைத்தோம் !

(இணைந்தோம்)

தமிழின் கலைகளும் தமிழின் பண்பாடும்
தாங்கினோம் இன்பம் தாங்கினோம் !
அமிழ்தமாய் எங்கள் நெஞ்சில் ஊறும் தமிழ்
அன்பினால் உலகை வாங்கினோம் !

(இணைந்தோம்)

சிரித்த தமிழ்முகம் நிலைத்த வையகம்
செய்வோம் என ஆணை ஏந்தினோம்!
விரித்த சிறகோடும் தழைத்த புகழோடும்
விடுதலை வானில் நீந்தினோம் !

(இணைந்தோம்)

மானமே வாழ்வாய் நின்றோம் !
மலைகளை மோதி வென்றோம் !

 

inainthOm! ulaga thamizharAi
   nAngaL inainthOm!
nanainthOm! engaL thamiz uyir
   uyiren ninainthOm!
                            (inainthOm)

thamizhin kalaigaLum thamizhin paNpAdum
    thAnginOm inbam thAnginOm!
amizhthamAi engaL nenjil oorum thamiz
    anbinAl ulagai vAnginOm!
                            (inainthOm)

siriththa thamiz mugam nilaiththa vaiyagam
    seivOm ena Anai EnthinOm!
viriththa siragOdum thazhaiththa pugazhOdum
    viduthalai vAnil neenthinOm!
                                     (inainthOm)

mAnamE vazhvAi nindrOm!
malaigaLai mOthi vendrOm!

 
Mail Us up- truth is a pathless land - Home