தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Culture - the Heart of Tamil National Consciousness > Tamil Names

CONTENTS
OF THIS SECTION
Last updated
14/11/07

Tamil Baby Names - Bala Swaminathan - அழகு மொழியில் மழலையை அழையுங்கள்
தமிழ்ப்பெயர்க் கையேடு
நல்ல தமிழ் பெயரை பிள்ளைக்கு சூட்டுங்கள் ஆண் பெயர்கள் - பெண் பெயர்கள்
Tamil Baby Names - Boys & Girls
பெண் குழந்தைகள்
 அங்கயற்கண்ணி
அஞ்சலை
அங்கவை
அவ்வை
அவ்வையார்
அம்மை
அம்மையார்
அம்மைச்சி
அரசி
அரசியார்
அரிவை
அருவி
அருள்நங்கை
அருள்மங்கை
அருள்மொழி
அருளம்மை
அருளரசி
அருட்செல்வி
அல்லி
அல்லியரசி
அலர்மேல்மங்கை
அலைமகள்
அழகம்மை
அழகம்மா
அழகரசி
அழகி
அறிவு
அறிவரசி
அன்பரசி
அன்பழகி
அன்னக்கிளி
அன்னம்
அனிச்சம்
ஆண்டாள்
ஆட்டநத்தி
ஆடலரசி
ஆடலழகி
ஆடற்செல்வி
இசை
இசைச்செல்வி
இசையரசி
இசைவாணி
இளநிலா
இளமதி
இளவழகி
இளவரசி
இளவேணி

இளவேனில்
இன்பவல்லி
இனியவள்
இனியாள்
ஈழச்செல்வி
உமை
உமையம்மை
உமையரசி
உமையாள்
உலகம்மை
எழிலரசி
எழினி
எழில்
எழில்மங்கை
எழிலி
எழில்விழி
ஏழிசை
ஏழிசைச்செல்வி
ஏழிசைவல்லி
ஒளவை
ஓவியம்
ஓவியா

கண்ணகி
கண்ணம்மா
கண்மணி
கதிர்ச்செல்வி
கயல்விழி
கலைச்செல்வி
கலைமகள்
கலைமதி
கலையரசி
கலையழகி
கலைவாணி
கலைவிழி
கனிமொழி
காமவல்லி
காவிரி
கிளி
கிளிமொழி
குயிலி
குயிலினி
குரவை
குமரி
குமாரி
குணமாலை
குந்தவி
குந்தவை
குலக்கொடி
குலமகள்
குலப்பாவை
குழலி
குறமகள்

குறிஞ்சி
குறிஞ்சிமலர்
கொற்றவை
கொற்றவைச்செல்வி
கோதை
கோப்பெருந்தேவி
கோமகள்
கோமளம்
கோமளவல்லி
கோலமயில்
சுடர்
சுடர்க்கொடி
சுடரொளி
சுடர்விழி
செங்கமலம்
செந்தமிழ்
செந்தாமரை
செந்தினி
செம்பருத்தி
செண்பகம்
செல்லம்
செல்லக்கிளி
செல்வி
செவ்வந்தி
சேரன்மாதேவி
சேல்விழி
சூடாமணி
சோழன்மாதேவி
தங்கம்
தங்கம்மா
தணிகைச்செல்வி
தமிழ்
தமிழ்த்தென்றல்
தமிழ்நங்கை
தமிழ்மகள்
தமிழ்வாணி
தமிழ்ச்செல்வி
தமிழரசி
தமிழழகி
தமிழிசை
தமிழினி
தாமரை
தாமரை
தாமரைச்செல்வி
தாயம்மா
திருமகள்
திருமங்கை
திருமலர்
திருமொழி
திருப்பாவை
திருச்செல்வி
திருவாட்டி
தில்லை
தென்றல்
தேன்மொழி
துளசி
நங்கை
நடவரசி
நப்பசலையார்
நல்லிசை
நன்முத்து
நன்மொழி
நாச்சியார்
நாகம்மை
நாமகள்
நாவரசி
நிறைமதி
நிலமகள்
நிலா
நிலாவரசி
நிலாவழகி
பதுமை
பவளம்
பாவரசி
பாவை
பாரதி
பாரிமகள்
பூங்குழலி
பூங்கொடி
பூங்கோதை
பூதநாச்சியார்
பூம்பாவை
பூமகள்
பூமணி
பூமலர்
பூவரசி
பூவிழி
பூவை
பெண்ணரசி
பேரழகி
பொற்கொடி
பொற்செல்வி
பொற்பாவை
பொன்நகை
பொன்மகள்
பொன்மணி
பொன்மலர்
பொன்னம்மா
பொன்னி
மங்கை
மங்கையர்க்கரசி
மதிமலர்
மதியழகி
மண்டோதரி
மணவழகி
மணி
மணிமேகலை
மணியம்மை
மரகதம்
மரகதவல்லி
மல்லிகை
மலர்
மலர்க்கொடி
மலர்ச்செல்வி
மலர்மகள்
மலர்மங்கை
மலர்விழி
மலைமகள்
மலையரசி
மாசாத்தியார்
மாதவி

மாதேவி
மான்விழி
மீனாட்சி
முத்தமிழ்
முத்தழகி
முத்துவேணி
முல்லை
மெய்மொழி
மேகலை
யாழரசி
யாழினி
யாழ்நங்கை
வஞ்சி
வஞ்சிக்கொடி
வடிவரசி
வடிவழகி
வடிவு
வடிவுக்கரசி
வண்டார்குழலி
வண்ணமதி
வள்ளி
வள்ளியம்மை
வளர்மதி
வாணி
வான்மதி
ஆண் குழந்தைகள்
அண்ணா
அண்ணாத்துரை
அதியமான்
அய்யன்
அரங்கண்ணல்
அரசன்
அரசு
அரிசில்கிழான்
அரிசில்கிழார்
அருமை
அருள்
அருள்குமரன்
அருளரசன்
அருளரசு
அருட்குமரன்
அருட்செல்வர்
அருட்செல்வன்
அருண்
அருண்மொழி
அருள்மொழி
அருமை
அருள்
அருளம்பலம்
அழகு
அழகன்
அழகப்பன்
அழகப்பர்
அழகரசன்
அழகரசு
அழகியநம்பி
அறவாணன்
அறவாழி
அறவேந்தன்
அறிவன்
அறிவரசு
அறிவரசன்
அறிவழகன்
அறிவாளி
அறிவு
அறிவுக்கரசன்
அறிவுக்கரசு
அறிவுச்செல்வன்
அறிவுடைநம்பி
அறிவுமதி
அறிவுமணி
அறிவொளி
அன்பழகன்
அன்பரசு
அன்பரசன்
அன்பு
அன்புச்செல்வன்
அன்புமணி
அன்புமொழி
ஆசைத்தம்பி
ஆட்டனத்தி
ஆடலரசன்
ஆடலரசு
ஆய்
ஆரூரன்
ஆவூர்க்கிழார்
ஆழ்வார்
ஆற்றலரசு
ஆறுமுகம்
ஆனைமுகன்
இசைமணி
இசைவாணன்
இடைக்காடன்
இடைக்காடர்
இமயவரம்பன்
இராவணன்
இருங்கோ
இருங்கோவேள்
இலக்கியப்பித்தன்
இரும்பொறை
இலக்கியன்
இலங்கையர்க்கோன்
இலங்கையன்
இழஞ்சேரல்
இளஞ்;சேரலாதன்
இளங்கண்ணர்
இளங்கீரன்
இளங்கீரனார்
இளங்குமரன்
இளங்கோ
இளங்கோவன்
இளங்கோவேள்
இளஞ்செழியன்
இளஞ்சேட்சென்னி
இளஞ்சேரலாதன்
இளந்திருமாறன்
இளந்திரையன்
இளந்தேவனார்
இளநாகனார்
இளம்பரிதி
இளம்பாரதி
இளம்பாரி
இளம்பூதனார்
இளம்பூரணர்
இளம்பூரணன்
இளம்வழுதி
இளமுருகு
இளமுருகன்
இளமைப்பித்தன்
இளம்வழுதி
இளமுருகன்
இளஞ்சித்திரனார்
இளஞ்செழியன்
இளஞ்சேரல்
இளஞ்சேரலாதன்
இளந்திரையன்
இளவழகன்
இளவரசன்
இளவரசு
இறையன்
இறைவன்
இறையனார்
இன்பம்
இன்பன்
இனியன்
இனியவன்
ஈழவன்
ஈழவேந்தன்
உதியஞ்சேரல்
எழில்
எழில்வேந்தன்
எழிலன்
எழிலரசன்
எழிலழகன்
எழினி
ஒட்டக்கூத்தன்
ஓரி
கண்ணன்
கண்ணப்பன்
கண்ணையன்
கண்ணதாசன்
கமலக்கண்ணன்
கதிரவன்
கலைக்கோ
கலைச்செல்வன்
கலைப்புலி
கலைமதி
காரிகிழார்
கிள்ளி
கிள்ளிவளவன்
கீரன்
கீரனார்
குகன்
குட்டுவன்
குயிலன்
குணாளன்
குமணன்
குமரன்
குமரவேள்
குமாரவேல்
குயிலன்
கூத்தபிரான்
கூத்தரசு
கூத்தரசன்
கூத்தன்
கூத்தனார்
கூடலரசன்
கொற்றவன்
கோப்பெருஞ்சேரல்
கோமகன்
கோவலன்
கோவேந்தன்
கோவைக்கிழார்
கோவூர்
கோவூர்கிழார்
சங்கிலி
சாத்தன்
சாத்தனார்
சிலம்பரசன்
சிவன்
சிவனடியான்
சிற்றம்பலம்
சின்னத்தம்பி
சுடரோன்
செங்கையாழியான்
செங்குட்டுவன்
செந்தமிழ்
செந்தமிழன்
செந்தாமரை
செந்தில்
செந்தில்குமரன்
செந்தூரன்
செந்தில்சேரன்
செந்தூர்முருகன்
செந்தில்நாதன்
செந்தில்வேலன்
செந்திலரசன்
செம்பியன்
செம்பியன்செல்வன்
செம்மணன்
செம்மலை
செம்பரிதி
செல்லப்பன்
செல்லையா
செல்வம்
செல்வன்
செல்வமணி
செல்வக்கடுங்கோ
செல்வக்கோன்
செல்லையா
செழியன்
சேக்கிழார்
சேந்தன்
சேந்தன்கீரனார்
சேந்தன்பூதனார்
சேரமான்
சேரல்
சேரல்இரும்பொறை
சேரன்
சேரலன்
சேரலாதன்
சேயோன்
சோழன்

தங்கவேல்
தங்கவேலன்
தங்கவேலு
தணி;சேரன்
தணிகைமுருகன்
தணிகைவேலன்
தமிழ்
தமிழ்க்குடிமகன்
தமிழ்ச்செல்வன்
தமிழ்ச்செழியன்
தமிழ்ச்சேரல்
தமிழ்ச்சேரன்
தமிழ்நாடன்
தமிழ்ப்பித்தன்
தமிழ்மணி
தமிழ்மாறன்
தமிழ்முடி
தமிழ்வண்ணன்
தமிழ்வாணன்
தமிழ்வேந்தன்
தமிழண்ணல்
தமிழப்பன்
தமிழரசன்
தமிழரசு
தமிழவன்
தமிழவேள்
தமிழன்
தமிழன்பன்
தமிழினியன்
தமிழேந்தல்
தமிழேந்தி
தணிகைவேலன்
தமிழ்மணி
தமிழ்மாறன்
தமிழ்வளவன்
தமிழன்பன்
தாமரைச்செல்வன்
தாமரைக்கண்ணன்
தாமரைமணாளன்
திரு
திருநாவுக்கரசர்
திருநாவுக்கரசன்
திருநாவுக்கரசு
திருச்செல்வம்
திருமாவளவன்
திருமாவேலன்
திருமாறன்
திருமுருகன்
திருமூலர்
திருமூலன்
திருவரசன்
திருவள்ளுவர்
திருவள்ளுவன்
தில்லை
தில்லைக்கூத்தன்
தில்லைச்சிவன்
தில்லைச்செல்வன்
தில்லையம்பலம்
தில்லைவில்லாளன்
துரைமுருகன்
தூயவன்
தென்னவன்
தென்னரசு
தேவன்
தொண்டைமான்
தொல்காப்பியர்
தொல்காப்பியன்

நக்கீரர்
நக்கீரன்
நச்சினார்க்கினியர்

நச்சினார்க்கினியன்
நடவரசன்
நந்தன்
நம்பி
நம்பியூரான்
நலங்கிள்ளி
நற்கிள்ளி
நன்னன்
நன்மாறன்
நன்னன்
நன்னி
நாகநாதர்
நாகநாதன்
நாகனார்
நாவேந்தன்
நாவரசு
நாவலன்
நாவுக்கரசன்
நாவுக்கரசர்
நாவுக்கரசு
நாவேந்தன்
நிலவன்
நிலவரசன்
நிலாவன்
நீலவாணன்
நீலன்
நெடியவன்
நெடியோன்
நெடுஞ்சேரலாதன்
நெடுங்கண்ணன்
நெடுங்கிள்ளி
நெடுங்கோ
நெடுமால்
நெடுமாறன்
நெடுமான்
நெடுமானஞ்சி
நெடுமாலவன்
நெடுஞ்செழியன்
நெடுஞ்சேரலாதன்
பதுமனார்
பச்சையப்பன்
பரணர்
பரணன்
பரிதி
பரிதிவாணன்
பல்லவன்
பழனி
பழனியப்பன்
பழனிவேல்
பனம்பாரனார்
பாண்டியன்
பாணன்
பாரதி
பாரதிதாசன்
பாரதியார்
பாரி
பாவலன்
பாவாணன்
புகழ்
புகழேந்தி
புதுமைப்பித்தன்
பாடினியார்
பூதப்பாண்டியன்
பூதன்தேவனார்
பூங்குன்றன்
பூங்கவி
பூவண்ணன்
பெருங்கண்ணர்
பெருந்தேவனார்
பெருங்கடுங்கோ
பெருஞ்சேரல்
பெருஞ்சாத்தனார்
பெருஞ்சித்திரனார்
பெருந்தேவனார்
பெருநற்கிள்ளி
பெருமாள்
பெருவழுதி
பேகன்
பேரரசு
பேராசிரியர்
பேராசிரியன்
பேரறிவாளன்
பொருநன்
பொற்கோ
பொன்மணியார்
பொன்முடி
பொன்முடியார்
பொன்னிவளவன்
பொன்னையன்


மகிழ்நன்
மதி
மதியழகன்
மதிவாணன்
மணவழகன்
மணவாளன்
மணி
மணிமாறன்
மணிமுத்து
மணிமொழியன்
மணியன்
மணிவண்ணன்
மணியரசன்
மலர்மன்னன்
மலரவன்
மருதன்
மருதனார்
மருதபாண்டியன்
மருதமுத்து
மறைமலை
மறைமலையான்
மன்னர்மன்னன்
மன்னன்
மாங்குடிக்கிழார்
மாங்குடிமருதன்
மாசாத்தன்
மாசாத்தனார்
மாந்தரஞ்சேரல்
மாணிக்கம்
மாமணி
மாமல்லன்
மாமூலன்
மாமூலனார்
மாயவன்
மாயோன்
மாரிமுத்து
மாலவன்
மாறன்
மாறனார்
மாறன்வழுதி
முக்கண்ணன்
முகில்வண்ணன்
முகிலன்
முத்தரசன்
முத்து
முத்துக்குமரன்
முத்துவேல்
முத்தமிழ்
முத்தழகன்
முத்துக்கருப்பன்
முத்துக்குமரன்
முடியரசன்
முடிவேந்தன்
முருகப்பன்
முருகன்
முருகவேல்
முருகவேள்
முருகு
முருகையன்
முருகவேல்
முருகவேள்
மூவேந்தன்
மூலங்கிழார்
மேகநாதன்
மோசிகீரனார்
மோசிகொற்றனார்
மோசியார்
மோசுகீரன்
யாழரசன்
யாழ்பாடி
யாழ்ப்பாணன்
யாழ்வாணன்
வடிவேல்
வடிவேலன்
வடிவேற்கரசன்
வடிவேல்முருகன்
வண்ணநிலவன்
வணங்காமுடி
வல்லவன்
வல்லரசு
வழுதி
வள்ளல்
வள்ளிமணாளன்
வள்ளுவர்
வள்ளுவன்
வளவர்;கோன்
வளவன்
வாணன்
வானமாமலை
வில்லவன்
வில்லவன்கோதை
வெற்றி
வெற்றிக்குமரன்
வெற்றிச்செல்வன்
வெற்றியரசன்
வெற்றியழகன்
வெற்றிவேல்

வேங்கை
வேந்தன்
வேந்தனார்
வேயோன்
வேல்முருகன்
வேல்முருகு
வேலன்
வேலவன்
வேலுப்பிள்ளை
வேள்
வேழவேந்தன்
வைகறை
வைரமுத்த

TAMIL culture:
the Heart of Tamil National Consciousness

Tamil Names: Male - Female

""What's in a name? -  That which we call a rose by any other name would smell as sweet" wrote Shakespeare, in his play Romeo and Juliet. But that play was written almost 400 years ago by the Bard. Now, even the Bard will agree that "there's a lot in a name", especially if it happens to be a Tamil name in Britain (or anywhere else other than perhaps Tamilnadu or Eelam)" Tamil Names - Sachi Sri Kantha

" நமது மொழி, நமது உணவு, நமது உடை, நமது பழக்க வழக்கங்கள், இவையாவும் தமிழ்ப் பண்பாடு நாகரிகம் தேசியம் இவற்றின் குறியீடுகள் ஆகும்... நல்ல தமிழ்ப் பெயரைப் பிள்ளைக்குச் சூட்டுங்கள். நானொரு தமிழனென்று அடையாளம் காட்டுங்கள்! " சின்னக் குழந்தைகளுக்கு வண்ணத் தமிழ்ப் பெயர் சூட்டுங்கள் - V.Thangavelu

Male Names  
Aadhavan The Sun
Aatralarasu  
Adimoolan Supreme Being
Adithan Leader
Agamadhi Intelligent
Agamani Gem
Agathiyan Tamil Saint
Agavoli  
Ahilan Knowledgeable
Alagan/Alagu Handsome
Alagappan Handsome
Alagar God Sivan
Alagarasan Handsome King
Alagelil Handsome and Elegant
Alagendhi Handsome
Alagesan  
Alagiri  
Alagu Handsome
Alagumani Handsome Gem
Alagumalai Handsome Garland
Alagumuthu Handsome Gem
Alaguselvan Handsome
Alagusivan God Sivan
AlaguVel God Murugan
Alaiarasan King of Waves
Alavandan  
Ambalan Learned
Anbarasu  
Amudan Nectar
Anaimugan God Pillaiyar
Anandam Joy
Anandan Joy
Anbalagan Affection and Handsome
Anboli Kind; See Anbu
Anbu Love; Affection
Anbunambi Kind and Confident
Anbuselvan Kind and Prosperous
Anbuvel  
Angamuthu  
Anjappan Without Fear
Annadurai  
Annamalai  
Appusami  
Aran Righteous
Arangan  
Arangannal  
Arasan King
Aravali Righteous
Ari Lion
Arignan Wise
Arivalagan Wise and Handsome
Arivan Intelligent
Arivarasan King of Wisdom
Arivoli Radiating with Wisdom
Arivu Wisdom
Arivumadhi Wisdom and Knowledge
Arivumani Gem of Wisdom
Arivunambi Intelligent and confident
Arugan  
Arul God's Grace
Arulchol God's word
Aruldasan  
Arulkumar  
Arulmani Blessed Gem
Arulmoli Gospel
Arulmurugan God Murugan
Aruloli Radiance
Arulselvan  
Arumai Rare
Arumporul Rare
Arumugam God Murugan
Arun  
Arunan  
Arunchol God's word
Arunkumar  
Atral Skilled
Avani Universal
Ayyappan God Ayyappan; Ever Youthful
   
Bala  
Balaji God Venkatan
Balakumar  
Balamurugan God Murugan
Balan  
Balasingam Young Lion
Balasubramanian God Murugan
Balavenkatan God Venkatan
   
Cheliyan Prosperous
Chelvendran  
Chellan  
Chezhiyan  
Chellamani Precious gem
Chembiyan  
Chemmal Perfect
Chemmani Precious Gem
Chemmoli Precious Words
Cheralathan A Chera King
Cheramaan A Chera King
Cheran Chera King
Chindhanai Thought
Chinnadurai Prince
Chinnamuthu Little Pearl
Chinnasami  
Chokkan God Sivan
Cholan Chola King
Chudar சுடர் Fire
Chudarmani  
Chudaroli  
   
Dayalan Kind
DeivaMani Blessed Gem
Deeran Achiever
Devan Godly
Devanathan Godly
Devanesan Pious
Devaneyan  
Devaram Name of a divine scripture
Duraikannan  
Duraimurugan God Murugan
Duraimuthu  
Duraipandi  
Duraipandiyan  
Duraisami  
Duraisingam  
Duraivel  
   
Eegaiarasu King of Charity
Eegan Charitable
Eelamani Gem of Eelam
Eelaventhan King of Eelam
Elango Chera Prince author of  Silappadhikaram
Elavarasan Prince
Elil Handsome
Elilan  
Elilarasan  
Elilchelvan  
Elilendhi  
Elilmani  
Elilvendan  
Elisaiyan Master of Music
Elisaichelvan  
Elisainambi  
Elumalai Seven Hills (Thirupathi)
Erisudar  
   
Gnanachelvan Wise
Gnanam Wisdom
Gnanamani Learned
Gnanamurugan God Murugan
Gnanamuthu  
Gnanaoli Wisdom
Gnanapandiyan  
Gnanasooriyan  
Gnanathangam Learned
Gnanavel God Murugan
Gnanavelan God Murugan
Gnanavendan Learned
Gnani Learned
Govindan God Venkateswaran
Gunalan Man of Virtues
Gunaseelan Man of Virtues
Hari God Narayanan
   
Ilakkiyan Skilled in Literature
Ilamaran Youthful Brave
Ilamparidhi  
Ilamuhil  
Ilamurugu Youthful God Murugan
Ilanchezhiyan  
Ilango Chera Prince, author of  Silappadhikaram
Ilangovan  
Ilavarasan Prince
Inban Joyous
Inbaselvan  
Iniyan Sweet Natured
Iraianbu Divine Love
IraiVanan  
Irumporai Brave
Irumudi  
Isaiko King of Music
Isaimani Music
Iyyappan God Iyyappan
   
Kabilan Name of a Saint
Kadamban
Kadhir Sun
Kadhirvel God Murugan
Kalaiarasan King of Arts
Kalamegam Name of a Poet
Kalanjiyan  
Kalappan  
Kalathinathan  
Kalimuthu  
Kalvidasan Learned
Kamarasan  
Kamban Poet who composed Kamba Ramayanam
Kandan God Murugan
KandaVel God Murugan
Kannan God Kannan
Kannappan
Karikalan Chola king known for his Wisdom and Bravery
Karkodan  
Karmuhilan Rain-bearing cloud
Karthik God Murugan
Karunakaran  
Karuppan  
Kasinathan God Sivan
Kathaperumal  
Katran Learned
Kavin  
Kavirinadan  
Kayilai Abode of God Sivan
Keeran  
Keerthi Fame
Killivalavan  
Kolappan  
Komagan Prince
Koman King
Koodalalagar God Sivan
Koothan God Sivan
Kotravan  
Kovalan Hero of Silappathikaram
Kovendan King
Kulandaiaami God Murugan
Kumanan Name of a charitable prince
Kumaran God Murugan
Kumaravel God Murugan
Kuna Good Character
Kunran God Murugan
Kuppusami  
Kurumuni Agathiyan
Kutraalan God Sivan
Kuyilan Sweet like Kuyil
   
Lingam God Sivan
Lingan God Sivan
Lingesan God Sivan
Lingappan God Sivan
Lingamoorthi God Sivan
   
Maalan  
Maaravaludhi Brave
Maarimuthu Prosperous
Maariyannan Prosperous
Maariyappan Prosperous
Maasilamani Without blemish
Maavalathan  
Maavarasan Great King
Maaran Brave
Maari Rain
Maasilan Without blemish
Maavalan  
Madhiarasan Intelligent
Madhimaran Intelligent and Brave
Madhioli Intelligent
Madhivendan Intelligent
Malaichelvan  
Malaimagan  
Malainathan God Murugan
Malaivendan  
Malaiyamaan  
Malaiyarasan  
Malararasan Gentle
Malarmannan Gentle
Manikkasami  
Manikkavasagan  
Manimaaran  
Manimoli Articulate
Manimudi King
Manimuthu Gem
Manivel  
Maniyan Gem
Mannan King
Maraimalai  
Maraimani  
Maravan Brave
Marudhamani  
MarudhuPandiyan  
Mayilappan God Murugan
Mayilsami God Murugan
Madhialagan Intelligent and Handsome
Mahadevan  
Mahilan  
Maheshwaran God Siva
Malai Mountain
Malaiaami God Murugan
Malaravan  
Malarvendan  
Mamannan King of Kings
Mani Gem
Manikkam Gem
Manikkavel God Murugan
Manimaran Brave
Manivasagan  
Marai Scripture
Marudan  
Mathialagan  
Mayilan God Murugan
Meganathan King of the Clouds
Meykandan He who knows the Truth
Meyyan Truthful
Mudhalvan The First
Muhilan Of the Clouds
Mukkannan God Sivan
Mullaichelvan  
Murugan God Murugan
Murugavel God Murugan
Murugu God Murugan
Muthu Pearl
Muthuvel God Murugan
   
Meygnanam The Supreme Truth
Meyyalagan  
Meyyappan  
Meyyarasan  
Moolanathan Supreme
Moovendan King of Kings
Mudiyarasan King
Munisami  
Muniyappan  
Muruganandam  
Murugappan God Murugan
Murugayyan God Murugan
Muthalagan Handsome like a gem
Muthamilan Well-versed in all Tamil arts
Mutharasan  
Muthan Like a Pearl
Muthukalai  
Muthukani  
Muthukaruppan  
Muthukumaran God Murugan
Muthulingam  
Muthumadan  
Muthumani Gem
Muthupandiyan  
Muthuraman God Raman
Muthusami  
Muthusaravanan God Murugan
Muthusivam God Sivan
Muthusubramanian God Murugan
   
Naavalan Orator
Nadesan God Siva
Nagulan  
Nakkeeran Name of a Brave Poet
Nalan Name of an Honest King
Nallalagan  
NallaPerumal God Venkateswaran
NallaSivan God Sivan
Nallavan A Good Man
Nambi Confident
Nanjayyan God Sivan
Nanmaaran Good and Brave
Nannan Name of a King
Natarajan God Sivan
Nathan Like God
Natkunam Good Character
Nayan Gentle
Nediyon  
Nedumaaran Valiant and Respected
Neduncheliyan Prosperous
Nedungo King
Needhichelvan Just
Neelan God Kannan
Neri Good Character
Nilan Moon
Nilavan Moon
Nithilan Brilliant like a Pearl
Nattarasan King
Naavarasan Orator
Nalankilli  
Nalavirumbi Good
Nalladurai Good
Nallaiyan Good
Nallamuthu Good
Nallanban Honest and Kind
Nallannan Good
Nallappan Good
Nallarasan Good King
Nallathambi Good
Nallusami  
Namberuman  
Nanjappan God Sivan
Nanjundan God Sivan
Nanmani Good Gem
Nanmoliyan  
Nanmuthu Pearl
Natko Good King
Nedumaan A Prince
Nedunvheran  
Nedungeeran  
Nedungilli  
Needhimani Just Jewel
NeelaVannan God Kannan
Niladevan God of the Moon
Nilavalagan Attractive like the Moon
Nilavarasan King of the Moon
Niraimadhiyan Brilliant like the Full Moon
   
Oppilamani Peerless Gem
Oppilan Peerless Gem
Ori Name of a Charitable King
Ottakoothan Name of a Poet
Oviyan Artist
   
Paari Name of a Charitable Prince
Pavalan King of Poetry
Pavendan  
Pachai Youthful
Pagalavan Radiant
Palani Abode of God Murugan
Palanisami God Murugan
Pallavan  
Pandiyan  
Panmoli Articulate
Panneer  
Paraman God Sivan
Paridhi  
Parimalan  
Pavalamuthu  
Pegan  
Perinbam Bliss
Periyanambi  
Periyasami  
Perumaan Great King
Perumal God Venkateswaran
Perumudi Great King
Perunthagai  
Pichaimani  
Piraisoodan God Sivan
Ponmudi  
Ponnadi  
Ponnivalavan  
Ponvel God Murugan
Poyyamoli Prophetic
Pudhumai Creative
Pugal Fame
Pulamai Expertise
Puli Tiger
Punidhan Blessed
Puravi  
   
Rajamahendran  
Rajan King
Rajandram  
Raman God Raman
Ramanan Name of a Saint
Ramanathan God Raman
Ramani  
Ramappan God Raman
Ramarathinam  
Ramasami God Raman
Rameshwaran  
Rangamani  
Rangan  
Ranganathan  
Rangasami  
Rathinam Gem
Rathinasami  
Rathinavel  
Rathinavelan  
   
Sabari God Ayyappan
Sadaiyan God Sivan
Sakthivel God Murugan
Sambasivan God Sivan
Sanmugasundaram  
Saravanan God Murugan
Seeralan  
Selvan Prosperous
Selvachezhiyan  
Selvanambi  
Semmal Perfect
Sendhil God Murugan
Sendhilvel God Murugan
Sendooran God Murugan
Sengannan Visionary
Sengodan  
Senguttuvan A Chera Prince
Senkadir Brilliant Sun
Silamban  
Singan Lion
Sidhan Enlightened
Sitpan Sculptor
Siva God Sivan
Sivadasan Devotee of God Sivan
Sivaperumal God Sivan
Sivaraman  
Solvalavan Articulate
Sooriyan Sun
Subramani God Murugan
Subramaniam God Murugan
Sabarinathan God Ayyappan
Sadaiyappan God Sivan
Sakthimurugan God Murugan
Samiyappan  
Samikannu  
Saminathan  
Sandanachelvan Pleasant
Sandanapandiyan  
Sangameswaran  
Sangilimurugan God Murugan
Sangunathan  
Saravanamuthu God Murugan
Saravanavel God Murugan
Sathappan  
Satkurunathan  
Sekilar  
Selvaganapathi Prosperous
Selvakumar  
Selvakumaran Prosperous
Selvamani Prosperous
Selvamuthu Prosperous
Selvanathan Prosperous
Selvapandiyan Prosperous
Selvarasan Prosperous
Selvapathinam Prosperous
Selvasundaram Prosperous
Selvathurai Prosperous
Selvavinayagam  
Sembiyan
Sendhilkumaran God Murugan
Sendhilmurugan God Murugan
Sendhilnathan God Murugan
Sendhilvadivel God Murugan
Sendoorpandiyan  
Sengottayan  
Sentamaraikannan God Kannan in Red Lotus
Sentamilarasan  
Sentamilchelvan  
Sevalkodiyon God Murugan
Silambarasan  
Silambuchelvan  
Silambumani  
Singaravelan Another name for God Murugan
Sivabalan Son of God Sivan
Sivachelvan Son of God Sivan; also SivaSelvan
Sivagnanam Devotion to God Sivan
Sivakannu  
Sivakolundhu  
Sivakumaran Son of God Sivan
Sivalingam God Sivan
Sivalogam Abode of God Sivan
Sivamani  
Sivamurugan God Murugan
Sivamuthu  
Sivan God Sivan
Sivanandam  
Sivanathan God Sivan
Sivapaadam  
Sivapalam  
Sollinselvan Articulate
Subbaiyan God Murugan
Subbannan  
Subbu God Murugan
SundaraVel God Murugan
Suriyakumaran  
Suruli  
Suruliappan  
   
Tamilalagan Handsome Tamil
Tamilarasan  
Tamilarasu  
Tamilchelvan  
Tamilendi Well-versed in Tamil
Tamiliniyan Pleasant
Tamilko Tamil King
Tirumani Precious gem
Thamilkumaran  
Thamizh  
Thamizhnesan  
Thamizhpriyan  
Thangamani Precious
Thangavel God Murugan
Thanigai  
Thavachelvan Gift of God
Thavamani Gift of God
Thayalan Kind
Theeran Brave
Theivamani Gift of God
Thennan  
Thevan Godly
Thevaram Tamil songs in praise of The God
Thillainathan God Siva
Thinakaran Radiant like Sun
Thiraiyan  
Thiruchelvan  
Thirugnanam Realized
Thirumal God Venkateswaran
Thirumalai Abode of God Venkateswaran
Thirumaran Brave
Thirumoli Word of God
Thirumurugan God Murugan
Thirunavukkarasu  
Thirupugal  
Thiruvalluvan Author of ThiruKural
Thiruvarangan  
Thiruvenkatan God Venkateswaran
Thiruvoli Light from God
Thooyamani Flawless Gem
Thooyavan Flawless
   
Udayan Dawn
Udayasooriyan Rising Sun
Udumban Determined
Ulagamuthu  
Ulagan  
Ulaganathan Master of the World
Ulagappan Creator of the World
Ulagarasan King of the World
Ulamaaran Brave
Umaiappan God Sivan
Umaiyavan God Sivan
Unmaivilambi Truthful
Unmaivirumbi Truthful
Uthaman Truthful
   
Vadivel God Murugan
Vairamuthu Diamond Pearl
Vairavan Diamond
Valaiyapathi Unassailable
Valan Resourceful
Valavan Skillful
Vallimayilan God Murugan
Vallimurugan God Murugan
Valluvan Author of Thirukkural
Valudhi  
Veelinathan  
Veeran Brave
Velan God Murugan
Velmurugan God Murugan
Vendan King
Vengai Tiger
Venkatan God Venkateswaran
Venpuravi  
Vetri Victorious
Vetrivel God Murugan
Viduthalai Freedom
Villavan Brave
Vinnavan Godly
   
Yaalchelvan Pride of Yaalpaanam (Jaffna)
Yaalmani Gem of Yaalpaanam (Jaffna)
Yaalvendan Ruler of Yaalpaanam (Jaffna)
   

Female  
Aadalarasi ஆடலரசி Queen of Dance
ஆடலழகி  
ஆடற்செல்வி  
ஆட்டநத்தி  
Aadumayil  
ஆண்டாள்  
Aaranam Ornament
Aatralarasi  
Aavani  
Aavirai  
Agalvili  
Aganagai Inner Smile
Ahila Of the world
Alagarasi அழகரசி Queen of Beauty
அழகம்மா  
Alagi அழகி Beauty
அழகம்மை  
Alagini Sweet Beauty
Alagu Beauty
Alaimagal அலைமகள் Daughter of the Ocean
Alamelu  
Alli அல்லி Name of a Beautiful Flower
அல்லியரசி  
அலர்மேல்மங்கை  
Amaidhi Peace
அம்மை  
அம்மையார்  
அம்மைச்சி  
Amaidhini Sweet Peace
Ambuvili Piercing Eyes
Ammani Gem Girl
Amudham Nectar
Amudhini Sweet  Nectar
Anandi Joy
Anangu
Anbalagi Love and Beauty
Anbini Sweet Love
Anbu Love
அன்பரசி  
அன்பழகி  
அன்னக்கிளி  
அன்னம்  
அனிச்சம்  
Anbulam Loving Heart
Anbumoli Loving Speech
Anbuvalli Kind
Angammal  
அங்கவை  
Anicha Malar Name of a Beautiful Flower
Anjalai அஞ்சலை
Annam Swan
Annamayil  
Aram Righteous
Aramoli Righteous Word
Arasi அரசி - Queen
அரசியார்  
அரிவை  
அருவி  
அறிவு  
அறிவரசி  
Arivalagi Intelligent and Beautiful
Arivoli Light of Intelligence
Arivudai Intelligent
Arivumalar Intelligent Flower
Arul God's Grace
அருள்நங்கை  
அருள்மங்கை  
அருள்மொழி  
அருளம்மை  
Arularasi அருளரசி Blessed Queen
Aruli Blessed
Arulmani Blessed Gem
Arulvadivu Embodiment of Grace
Arumai Rare
Aruna  
Arutpa Divine Song
Athipoo Name of a Beautiful Flower
Atpudham Miracle
Avvai Name of  Tamil Poetess
AadalAlagi Artistic and Beautiful
AadalChelvi Artistic
Aadalnangai Artistic
Alagammai Beautiful
Alaguchelvi Beautiful Girl
Alagumalar Beautiful Flower
Alagumani Beautiful Gem
Alagumayil  
Alagumoli  
Alaguvalli Beautiful
Alaiarasi Queen of Waves
Allikodi Alli Flower Vine
Amaidhichelvi Girl of Peace
Amaidhimalar Flower of Peace
Amaidhivadivu Symbol of Peace
Amudhamoli Who Speaks Sweet
Anbarasi Queen of Love
Anbaruvi Kind-hearted
Anbumani Lovely Gem
Angayarkanni அங்கயற்கண்ணி Beautiful Eyes
Annakodi  
Annammal  
Arachelvi Righteous Girl
Aramagal Righteous Daughter
Arakodi  
Aravaani Righteous
Arivarasi Queen of Intelligence
Arivuchudar Fire of Intelligence
Arivudainayaki Intelligent
Arivumani Intelligent Gem
Arulammal Blessed Girl
Arulchelvi Blessed Girl
அருட்செல்வி Arutchelvi
Aruldevi Blessed Goddess
Arulmaari Gracious Goddess Maari
Arulmarai Divine Word
Arulmoli God's Word
Arulnangai Blessed Girl
Arulvadivu Grace in Form
Arulvili Graceful Eyes
Arumaichelvi Rare Girl
அவ்வை Tamil Poetess
அவ்வையார் Tamil Poetess
ஒளவை Tamil Poetess
   
Balamani Young Jewel
Chellam Precious
Chellamani Precious Gem
Chellakili Precious
Chellakumari Precious Girl
Chellammal Precious Girl
Chellavadivu Precious Expression
Chemmani Flawless Gem
Chemmoli Flawless Speech
Cheranmadhevi Chera Queen
Cheranmagal Daughter of King Cheran
Chinnamal Little Girl
Chinnamani Little Gem
Chithirai First Thamil month
Chokkammal  
Chokki  
Cholai Shaded Garden
Cholaimani Garden Gem
Cholaiyammal Garden Girl
Cholanmagal Daughter of King Cholan
Chudar Fire
Chudarkodi  
Chudarmadhi  
Chudarmani  
Chudaroli  
   
Deivachelvi A Girl of the Gods
Deivanayagi  
Deivavadivu Godlike Form
   
Eelakili Eelam Parrot
Elampirai Young Crescent
Elavarasi Princess
Elil Beauty
Elili Beautiful
Elilmangai எழில்மங்கை Beautiful Girl
Elilvili Beautiful Eyes
Elisai ஏழிசை Seven Musical Notes
Elisaichelvi ஏழிசைச்செல்வி
Elisaivalli ஏழிசைவல்லி Seven Musical Notes
Eelachelvi ஈழச்செல்வி Eelam Girl
Elilammal Beautiful Girl
எழில்  
எழிலி  
எழில்விழி  
Elilarasi எழிலரசி Beautiful Queen
Elilchelvi Beautiful Girl
Elilkani Beautiful Fruit
Elilmani Beautiful Gem
எழினி  
Elilnangai Beautiful Girl
   
Gnanachelvi Girl of Wisdom
Gnanamagal Daughter of Wisdom
Gnanamalar Flower of Wisdom
Gnanamani Gem of Wisdom
Gnanavadivu Wisdom in Form
Gnanavalli Wisdom
Guna Character
Gunamaalai A Garland of Character
Gunamalar Flower of Good Character
Gunavadivu Expression of Good Character
   
Harini Goddess Lakshmi
Ithaya Heart
Ilakkiya Directed Wisdom
Ilamayil  
Ilanguyil Kuyil - A Bird with Melodious Voice
Ilanila Moon Crescent
Ilavarasi Princess
Ilavenil Spring
Inbavalli இன்பவல்லி Happy Girl
Inimai Sweetness
Inimoli Sweet Voice
இளவேனில்  
Iniya Sweet
இனியாள்  
இனியவள்  
Innila Sweet Moon; Brilliant;
Innisai Sweet Melody
Iraimani Divine Gem
Isai இசை Melody; Music
இசையரசி  
இசைச்செல்வி  
இசைவாணி  
Iyalisai  
IlamPirai Young Moon
இளநிலா  
இளமதி  
இளவழகி  
இளவரசி  
இளவேணி  
Ilanangai Youthful Girl
Ilangodi Tender Vine
Ilavalagi Young and Beautiful
Inimoliyaal Sweet Voice
Iniyaal Sweet
Iniyaval Sweet
Inkurali Sweet Voice
Isainagai Musical Smile
Isainayagi Queen of Music
Isaiamudhu Nectar of Melody
Isaiarasi Queen of Music
Isaikani  
Isainila Musical Moon
   
Kaartika  
Kaaviya Heroine
Kaveri River Kaveri
காவிரி  
Kadhiroli Sun like Brilliance
Kalai Art
கலையழகி  
கலைவாணி  
கலைவிழி  
Kalaiarasi கலையரசி Queen of Arts
கலைச்செல்வி  
Kalaimagal கலைமகள் Goddess Saraswathi
கலைமதி  
காமவல்லி  
Kanaiyali Ornament
Kanimoli கனிமொழி Sweet Voice
Kannagi கண்ணகி Heroine of Cilappathikaram
கண்ணம்மா  
Kannammal  
கண்மணி Jewel of the Eye
கதிர்ச்செல்வி  
Katpagam Good Character
கயல்விழி  
Kaviarasi Queen of Poetry
Kavimalar Beautiful like the Poetic Flower
Kavinila Beautiful like the Poetic Moon
Kavitha Poem
Kayal With Beautiful Eyes; Also Kayali
Kili கிளி Parakeet
கிளிமொழி  
Kodhai Beautiful Girl
KodiMalli Malligai Flower on a Vine
KodiMullai Mullai Flower on a Vine
Kohila Sweet Voiced like a Kuyil
Kolamayil கோலமயில் Dancing Peahen
Kolavili  
Komagal கோமகள் Princess
கோமளம்  
கோமளவல்லி  
Koormadhi Intelligent
Kotravai கொற்றவை
கொற்றவைச்செல்வி  
கோதை  
கோப்பெருந்தேவி  
Kulali குழலி Beautiful Hair
குலக்கொடி  
குலமகள்  
குலப்பாவை  
குமரி  
குமாரி  
Kumutham Kumutham Flower
Kuna Good Character
குணமாலை  
குந்தவி  
குந்தவை  
குரவை  
Kurinji குறிஞ்சி Flower that blooms every twelve years
குறிஞ்சிமலர்
 
குறமகள்  
Kuvalai Beautiful Flower
Kuyili Sweet Voiced like a Kuyil
குயிலி  
குயிலினி  
   
Lingammal Goddess Parvati
Logambal Goddess Parvati
Loganayaki Goddess Parvati
   
Maadharasi Queen of Women
Maalai Garland of Flowers
Maalini Beautiful as Flowers
Maargali Auspicious Month
Maari Prosperous; Goddess of Rain
Maasila Without Blemish
Mahilam Cheerful; Name of a Flower
Maina Name of a Beautiful Bird
MalaiMagal Goddess Parvathi; Daughter of the Hills
Malar Flower
Malliga Jasmine
Mallika Jasmine
Mangai Cultured Lady
Mangala Blessed
Manimekalai  
Manimoli  
Maragadham A Gem
Marudham Lush Green Fields
Mayil Grace
Meena Beautiful Eyes
Mekala Excellent Art
Meyyalagi  
Minnal Lightning
Mullai Name of a Flower with a Lovely Fragrance
Muthalagi Beautiful like a Pearl
Muthammal Beautiful like a Pearl
Mutholi Shine of  a Pearl
Mullai Flower with a Lovely Fragrance
Muthalagi Beautiful like a Pearl
Muthammal Beautiful like a Pearl
Maariyammal Goddess of Rain
Malaiyarasi Queen of the Hills
Malarkodi Flower Vine
Malarmanam Fragrance of Flowers
Malaroviyam A Painting of Flowers
Malarvili Flower like Eyes
Malathi Flower
Mangaiyarkarasi Queen of Ladies
Manikodi  
Manimaalai Gem Necklace
Maninagai  
ManiTamil  
Maniyammal Like a Gem
Marudhammal Lush Green Fields
Mayilammal  
Mayilarasi  
Mayilathal  
Meenvili  
Melliyal  
Menmoli Kind Speech
Meyyammal  
Meyyarasi  
Minnalkodi Lightning
Mudiyarasi Queen
Mullaivadivu Like Mullai Flower
Muthamil Three Thamil arts
Muthamilarasi Queen of the Three Thamil Arts
Mutharasi Beautiful Queen like a Pearl
Muthelil Beautiful like a Pearl
Muthu Pearl
MuthuChippi Pearl Shell
MuthuKaruppi Beautiful like a Black Pearl
MuthuMaalai Pearl Necklace
MuthuMaari  
MuthuMangai Beautiful Girl like a Pearl
MuthuMani Pearl
MuthuNagai Smile that Resembles a Pearl
Muthuvalli
Mutholi Like the Shine on a Pearl
Maadharasi Queen of Women
Maariyammal Goddess of Rain
Malaiyarasi Queen of the Hills
Malarkodi Flower Vine
Malarmanam Fragrance of Flowers
Malaroviyam A Painting of Flowers
Malarvili Flower like Eyes
Malathi Flower
Mangaiyarkarasi Queen of Ladies
Manikodi  
Manimaalai Gem Necklace
Maninagai  
Manitamil  
Maniyammal Like a Gem
Marudhammal  
Mayilammal  
Mayilarasi  
Mayilathal  
Meenvili  
Melliyal  
Menmoli Who Speaks Kindly
Meyyammal Truthful Girl
Meyyarasi Truthful
Minnalkodi  
Mudiyarasi Queen
Mullaivadivu Like Mullai Flower
Muthamil  
Muthamilarasi  
Mutharasi Beautiful Queen like a Pearl
Muthelil Beautiful like a Pearl
Muthu Pearl
Muthumaalai Pearl Necklace
Muthumaari  
Muthumangai Beautiful Girl like a Pearl
Muthumani Pearl
Muthunagai Smile that Resembles a Pearl
Muthuvalli  
   
Naamagal Gifted Speech
Naavarasi Queen of Speech
Nadanam Beautiful Dance
Nadanamangai Beautiful Dancer
Nadanamani Beautiful Dancer
NagaiMuthu  
Nagammal  
Nalayini  
Nallammai Excellent Girl
Nallarasi Excellent Queen
Nallini Excellent and Sweet
Nambini Confident and Sweet
Nangai Cultured Lady
Nanmalar Excellent Flower
Nanmani Excellent Gem
Nanmoli  
Nanmuthu Excellent Pearl
Natchelvi Good Girl
Natkuna With Good Character
Natthamarai Excellent Lotus Flower
Neriya Good Character
Neriyaal Good Character
Nila Enchanting Moon
Nilani Enchanting Moon
Nilavalagi  
Nilavarasi  
Nilavoli Moon Light
Niraimadhi Full Moon
Nithila Beautiful like Pearl
Nithilam Beautiful like Pearl
Nithilamani Beautiful like Pearl
   
Olichudar Brilliant
Olikodi Brilliant
Olimani Brilliant
Oliyarasi Brilliant
Oppilaa Beyond Compare
Oppilaachelvi Girl beyond Compare
Oppilaanangai Girl beyond Compare
Oviya ஓவியா Beautiful Art
Oviyakodi Vine in a Beautiful Art
Oviyam ஓவியம் Beautiful Painting
   
Paadini Pleasing Song
Paavai Beautiful Girl
Padhumai  
Panbu Good Character
Parimala  
Parvathi Goddess Paarvathi
Pattu  
Pavalam  
Pechi  
Pennarasi Queen
Peralagi Great Beauty
Pichipoo Name of a Beautiful Flower
Pirai Crescent Moon
Polivu  
Ponmalar Golden Flower
Ponnagai Golden Smile
Ponnammal Golden Girl
Ponni Golden
Ponnilai Golden Leaf
Poomaalai Garland of Flowers
Poovarasi  
Pugalvadivu  
Punnagai Lovely Smile
Putholi New Light
   
Ragini  
Rangammal  
Ranganayagi  
Rangini  
   
Sandana Fragrance
Sarala Fluent
Selvamalar  
Selvarasi Prosperous Girl
Selvi Youthful
Sembaruthi Hibiscus
Senbagam Beautiful Flower
Sendhen Sweet as Pure Honey
Sendalir  
Sentamarai Red Lotus Flower
Senthamil Pure Tamil
Sevandhi Chrysanthemum
Silambu Ornament
Sivakani  
Sivani Goddess Parvathi
Soodamani சூடாமணி Pristine Gem
Sudar Brilliant
Sudaroli Brilliant
Surabi
Sandanachelvi Fragrance
Sandanammal Fragrance
Sandanavalli Fragrance
Sendhilvadivu  
Selvakumari Prosperous Girl
Selvamangai Prosperous Girl
Selvanayagi Prosperous Girl
Sengamalam Red Lotus Flower
Sentamilhelvi Pure Tamil Girl
Sentamilmani Tamil Gem
Shanthini  
Silambarasi  
Silambuchelvi  
Solaiammal Garden Girl
Sollalagi Beautiful and Articulate
Subbammal  
Sudarkodi சுடர்க்கொடி
சுடரொளி  
சுடர்விழி  
Sudarmadhi Brilliant
Sudarmani Brilliant
   
Tamarai Lotus Flower
Tamayanti  
Tamilalagi Beautiful Tamil
Tamilarasi Tamil Queen
Tarani Goddess Earth
Teyvanai Consort of God Murugan
Thanamalar  
Thangam Gold; Precious
Thavamalar Gift of God
Thenmoli Who Speaks Sweet like Honey
Thenral Breeze
ThenSudar  
Thirumagal Goddess Lakshmi
Thiruvoli  
Thogai Beautiful Feathers
Thooya Pure
Thulasi Fragrant Holy Plant
Thaalamboo Fragrant Flower
Thaiyal A Lady
Thaiyalnayagi A Lady
Thamaraichelvi Lotus Flower
Thamaraikodi Lotus Flower Vine
Tamilammai Tamil Lady
Tamilchelvi Tamil Girl
Tamilcholai Tamil Garden
Tamili Tamil Girl
Tamilmagal Tamil Girl
Tamilmalar Tamil Flower
Tamiloli Brilliant
Tamilvaani  
Thangakili Precious
Thangamaari Precious
Thangamalar Golden Flower
Thangamani Golden Gem
Thangammal Golden Girl
Thanigaivalli  
Thavamagal Gift of God
Thavamalar  
Theeravalli Brave Girl
Theivamalar Divine Flower
Theivanayagi  
Themmangu Melodious Song
Thenammal Sweet as Honey
Thenmalar  
Thillaivadivu  
Thillaiammal  
Thillaiarasi  
Thiruchelvi  
Thirumangai  
Thirumoli  
Thirupaavai  
Thoagaimayil  
Thoomalar Flower
Thulasimani  
   
Udiramalar Fresh Flower
Ulagammal  
Ulaganayagi Queen of the World
Ulagarasi Queen of the World
Ullalagi With Inner Beauty
Umayal Goddess Parvathi
உமை  
உமையம்மை  
உமையரசி  
உமையாள்  
உலகம்மை  
Unmaiarasi Truthful
Uthami Truthful
Uyirmani  
   
Vaagai Name of a Beautiful Flower
Vaanadhi Milky Way
Vaasuki Learned
Vadivu Beautiful
Vadivukarasi Queen of Beauty
Vairam As Beautiful as a Diamond
Valarpirai Moon in Ascension
Valli  
Vallimayil  
Vanampadi Melodious; Nightingale Bird
Vanappu Prosperous
Vanji  
Vanjikodi  
Vanmoli Word of God
Vannakili Beautiful
Vannamayil  
Veeramagal Brave Girl
Veeramangai Brave Girl
Veerammal Brave Girl
Velammal  
Velvili Piercing Eyes
Venmugil White Cloud
Vennila Brilliant White Moon
Venpirai Brilliant White Moon
Venthamarai White Lotus Flower
Vetrikodi Successful
Vetrichelvi Successful Girl
Vetriarasi Queen of Success
Vidiyal Dawn
Vinnarasi  
Vinnoli  
   
Yaalini Sweet Music from Yaazh
Yaalisai Yaazh Music that Moves
Yaalmoli Yaazh Language
   

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home