தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > Tamil Culture - the Heart of Tamil National Consciousness > Tamil  Music >  Thenisai Chellappa

Thenisai Chellappa

Nampungal Tamil Eelam Nallai Pirakum

Lyrics by Kasi Anandan, Transliteration and translation by D.McC. and V.T.
(Courtesy: sangam.org)


Nampungal Tamil Eelam Nallai Pirakum
Believe in the Birth of Tamil Eelam

Chorus:

Nampungal Tamil Eelam Nallai Pirakum

Naatin Adimai Vilanku Therrikum

Believe, Tamil Eelam is to be born tomorrow

Shattering the shackles of our nation's servitude.

1.

Paaril Tamilmann veeram pirakum

Pahaivan oodum sethi kitaikum

Tamil soil will emerge gallantly among the nations

News of our fleeing enemies will reach us.

2.

Paaril vettri murasu mulangum

Pulikal kaluthil maalai thongum

The war drums will spread the news of victory

Garlands will adorn the Tigers.

3.

Koondu paravai serahu virikum

Kunintha muhangal niminthu sirikkum

The caged bird will spread its wings

Bowed heads will lift straight.

4.

Maandu veerar kanavu pallikum

Makulchi kadallil Tamilmann kulikum

Dreams of the martyrs realized,

Tamil soil will be drenched in joy.

5.

Vaanam namathu kodiyai asaikkum

Matran muhathil nanam mulaikum

Dignity graces our flag

Our traitors realize their shame.

6.

Maanam namakoru mahudam valankum

Manil namadu perumai vilangum

Prestige rendered in our quest for dignity

Our mark will be made on this earth!

Mail Us Copyright 1998/2007 All Rights Reserved Home