தமிழ்த் தேசியம்

"To us all towns are one, all men our kin.
Life's good comes not from others' gift, nor ill
Man's pains and pains' relief are from within.
Thus have we seen in visions of the wise !."

- Tamil Poem in Purananuru, circa 500 B.C 

Home

 Whats New

Trans State Nation Tamil Eelam Beyond Tamil Nation Comments Search

Home > International Conferences > Second World Tamil Eelam Convention, 1984 > Tamil Eelam National Anthem - தமிழீழம்: தாய்நாடு வணக்கப் பண்

Tamil Eelam National Anthem,
Proceedings of the Second World Tamil Convention
Nanuet, New York, U.S.A

 

தமிழீழம்: தாய்நாடு வணக்கப் பண்

எடுப்பு

வாழ்க் ஈழத் தமிழகம்,
வாழ்க இனிது வாழகவே
மலைநிகர்த்திவ் வுலகில் என்றும்
தலை நிமிர்ந்து வாழ்கவே

முடிப்புகள்

அமிழ்தை வென்ற மொழியினள்
அருள் கனிந்த விழியினள்
அரிய பண்பு நிதியினள்
அவனி மெச்சும் மதியினள்
மமதை கொண்ட பகைவரும்
வணங்கும் அன்பு விதியினள்
மக்கள் கொண்ட பதியினள்

... வாழ்க

வானம் பாடி போல்மீன்
கானம் பாடும் வாவிகள்
மலர்க் கனி க்ய்லுங்கிடும்
எழில் மிகுந்த சோலைகள்
தேனும் பாலும் பாய்ந்திடச்
செந்நெல் பொலியும் கழனிகள்
உய்வ ளிக்கும் மாநிலம்

... வாழ்க

பட்டிப் பளை, மகாவலி,
பயில் அருவிமுத் தாறுகள்
பல வனங்கள் பொலியவே
எழில் நடஞ்செய் துலவிடும்
மட்ட களப்பு, யாழ்நகர்,
மாந்தை, வன்னி, திருமலை,
மிகிழ்வோடு மலைத் தமிழர்கள்
மலரடி தொழும் இனியவள்

... வாழ்க

 

Tamil Eelam Anthem

 

 

Mail Us up- truth is a pathless land - Home